หน้าวัด

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา จิตอาสา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

 พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
ทรงได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์

การศึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ ๒๐ พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.๒๔๖๗
ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และ ทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งในด้านความมั่นคง ของประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การบิน การต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อ ความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและ ประชาชนคนไทยทั้งปวง  ดั่งพระราชดำรัสในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ความว่า “ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและ โดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและ ความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบ เท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”
ทรงรับขึ้นทรงราชย์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๖ น. ปวงชนชาวไทยทั้งผอง ต่างปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ ห้อง UPPER MAIN CR.M (ห้อง วปร.) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาทเสด็จ ขึ้นทรงราชย์เป็นรัชกาลที่ ๑๐
          พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาและ กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็น ไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎ มนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง”


ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้เจริญในธรรม ร่วมพิธีสร้างสุข สู้ภัยโควิด
พิธีสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  โดยมีพระภิกษุ ๙ รูป ร่วมเจริญบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ทุกวันเสาร์แรก และเสาร์ที่ สาม ของเดือน ตลอดปี พุทธศักราช ๒๕๖๔
สอบถาม โทร.090-5197989 
จักขออนโมทนา สาธุการ.

วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ผ่านระบบ Zoom Meeting
บทเมตตานิสังสะสุตตาปาฐะคาถา(มหาเมตตาใหญ่)
ทุกวันเสาร์ที่หนึ่ง และวันเสาร์ที่สามของเดือน
สมาชิกทุกท่าน สามารถเข้าสู่ห้องซูม ได้ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เริ่มกิจกรรมเวลา ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เฟสบุ๊ค วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยบำรุงพระอาราม (ทำบุญถวายแบบออนไลน์)

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยบำรุงพระอาราม
วัดไทยในแดนพุทธภูมิที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ๑๕ วัด
ถวายปัจจัยบำรุงพระอาราม   วัดไทยในแดนพุทธภูมิ จำนวน ๒๓ วัด
ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
(ทำบุญถวายแบบ ออนไลน์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค)

ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญ: พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (ดร.สมพงศ์) ประธานดำเนินงาน โทร.084-186-7655 , 081-699-9687
หรือ ร่วมบุญได้ที่ : ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เลขที่บัญชี : 078-2-14800-1
และธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี พระครูนรนาถเจติภิรักษ์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เลขที่บัญชี 115-419550-5


ขอเชิญร่วมซ่อมบูรณะศาลาบุญเอนกประสงค์

วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ที่พังเสียหายจากแรงลมพายุ ขึ้นมาใหม่ให้มั่นคงกว่าเดิม ตามแบบ จะใช้เวลาบูรณะประมาณ ๒ เดือน 
โดยศาลาหลังนี้จะใช้เป็นที่สวดมนต์ ภาวนา และเพื่อการประกอบบุญพิธีต่าง ๆ ของวัด ในช่วงระหว่างงานก่อสร้างถาวรวัตถุอื่น ๆ 
ยังไม่แล้วเสร็จจึงถือว่าการได้ร่วมบุญนี้มีอานิสงค์มากเพราะจะได้ใช้ศาลาหลังนี้ทุกบุญพิธีต่าง ๆ ของทางวัดต่อไป
ร่วมบุญตามกำลังสะดวกศรัทธาได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เลขที่ 296-232739-6
ขออนุโมทนาทุกส่วนแห่งศรัทธา
ติดต่อสอบถามได้ที่ : โทร.090-5197989

"สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฐิโต"
ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง 

องฺ อฎฐก.๒๓/๒๔๘
 ดูรายละเอียด ข้อมูลอัพเดทของวัดสุรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙ได้ที่ เฟสบุ๊ค 

https://web.facebook.com/watsuvarnabhumi/

ร่วมทำบุญ สอบถามข้อมูลได้ที่
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
ที่ตั้ง :  989 หมู่ที่ 9 ซอยจระเข้ 8 ตำบลบางเสาธง 
จังหวัด :  จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :  10540
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  +66 905 197 989,+66 927 474 989,
 +66 985 459 989
โทรศัพท์มือถือ :  090-519 7989
อีเมล :  wat989thailand@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.Watsuvarnabhumi.net
   เฟสบุ๊ค/วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี989


จักขออนุโมทนา สาธุการโดยทั่วกัน เทอญ

พระธรรมโพธิวงศ์( วีรยุทโธ )
     หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
     เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
     ผู้จุดประกายริเริ่มแนวคิดการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
     (๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า)
ภาพการประชุมทีมงานครั้งแรก เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ภาพการประชุมทีมงานครั้งที่สอง เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
      แผนภาพโครงร่างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
พระเทพโพธิวิเทศ( วีรยุทโธ) สมณศักดิ์ในขณะนั้น
      ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
พระเทพโพธิวิเทศ( วีรยุทโธ ) สมณศักดิ์ในขณะนั้น
      หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล
      และคณะกรรมการทำงาน บนพื้นที่จัดสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม
      เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อินเดีย
      (โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล )
      และคณะกรรมการ บนพื้นที่จัดสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙

 

 • วันอาสาฬหบูชา( ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ )
  วันอาสาฬหบูชา( ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ )

  วันอาสาฬหบูชา( ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ )
  เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๘ หลังแทน
  วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ ๑ ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชีและจิตอาสา ของวัด ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๒๖ ราย ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ การนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (เขตพื้นที่สีแดงเข้ม) ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" บริจาคส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มพระภิกษุ ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากการสนับสนุนของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวัคซีนบริจาคที่ได้รับมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทีได้รับการจัดสรรวัคซีน( อาสาฬหบูชา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ )
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถวายพุ่มเทียน พระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถวายพุ่มเทียน พระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พระราชทานถวายพุ่มเทียน พระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา
  เชิญพุ่มเทียน ซึ่งทรงพระกรุณาอุทิศเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถานตามพระอารามมาถวายณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีในการนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
  พร้อมด้วยพระธรรมทูต 5 รูป รับถวายพุ่มเทียนพระราชทาน ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 • โครงการปลูกฟ้าทะลายโจรพิชิต โควิด-19 โดยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  โครงการปลูกฟ้าทะลายโจรพิชิต โควิด-19 โดยคณะพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล

  โครงการปลูกฟ้าทะลายโจรพิชิต โควิด-19โดยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  ด้วยคณะพระธรรมทูต กำลังจัดการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กำหนด ให้ได้ 1,000,000 ต้น และต้นกระชายขาว840,000ต้น เพื่อเป็นสมุนไพรช่วยรักษาโรคโควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่บนแผ่นดินไทย ณ ขณะนี้ โดยเริ่มมีผู้ศรัทธาได้เริ่มทะยอยส่งต้นฟ้าทะลายโจร เมล็ดพันธุ์,
  ต้นกระชายขาว มาให้เพื่อร่วมโครงการโดยได้เตรียมพื้นที่พร้อมปลูกไว้หลายแห่ง เริ่มจากที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จะได้ช่วยเหลือผู้คนบนแผ่นดินที่กำลังเปชิญความลำบากอยู่เวลานี้
  (วันพุธ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ )
 • มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสนามฯ
  มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสนามฯ

  มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสนามฯ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ ประธานดำเนินงานจัดสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี มอบให้พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(คมสรณ์) นำคณะศรัทธาคุณปรินดา วงศ์วิทวัสบริษัท Asap, Toyota@United มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ณ โรงพยาบาลสนามสมุทปราการรวมใจ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขออนุโมทนาสาธุการโดยทั่วกัน
  (๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
 • ความคืบหน้าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ความคืบหน้าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ความคืบหน้าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ที่โดนพายุพัดเสียหายเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะนี้ทีมช่างตั้งเสาเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการเชื่อมโคลงเหล็ก เพื่อเตรียมมุงหลังคาด้วยเมทัลชีส ยี่ห้อ เมทัลชีท (Metal sheet) บลูสโคป แซคส์ (BLUESCOPE ZACS)ชนิดกันความร้อนได้ดีและทนทาน โครงสร้างนี้สามารถโยกย้ายได้ง่ายเมื่อมีความจำเป็นต้องย้าย ไปตั้งใช้ประโยชน์ที่อื่นต่ออีกได้ขออนุโมทนาทุกศรัทธาร่วมบูรณะมา ณ โอกาสนี้ (๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเทียนพรรษา
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อนำไปจุดถวายภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเทียนพรรษา เชิญมาถวายพระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พร้อมคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อนำไปจุดถวายภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ )
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายเทียนพรรษา
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายเทียนพรรษา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยบำรุงพระอาราม นำมาถวายพระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย เนปาล ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พร้อมคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นตัวแทน เพื่อนำไปจุดถวายภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ )
 • พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ถวายเทียนเทียนพรรษา
  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ถวายเทียนพรรษา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ถวายเทียนเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยบำรุงพระอาราม นำมาถวายพระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พร้อมคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาลเพื่อนำไปจุดถวายภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ )
 • ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเจริญพระชันษา ๖๔ ปี วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอถวายพระพร คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
  ภาพ : ทรงถวายผ้าห่มสักการะพระพุทธเมตตา ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถวายภัตตาหารแด่พระธรรมโพธิวงศ์

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
  ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ
  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พันเอก บวงสรวง บุนนาค ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ ปฏิบัติหน้าที่ มหาดเล็กรับใช้ประจำพระองค์๙๐๔ และ รองผู้อำนวยการตำรวจวังและรับรอง เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญภัตตาหารเพล ถวายแด่พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประธานอำนวยการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และ พระภิกษุ พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นครั้งที่ ๑๙ของอาหารพระราชทาน
  วันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
 • คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา บริษัท คิง เพาเวอร์ ถวายเทียนพรรษา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา บริษัท คิง เพาเวอร์ ถวายเทียนพรรษาฯ

  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานรับเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ในการที่คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา บริษัท คิง เพาเวอร์ น้อมมาถวายวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พร้อมด้วย พระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี , พระครูปริยัติโพธิวิเทศ , พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ , พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ร่วมในพิธี
  ขออนุโมทนา
 • พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายภัตตาหารเพลพรธธรรมทูต ทุกวันจันทร์
  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายภัตตาหารเพลพรธธรรมทูต ทุกวันจันทร์

  วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญภัตตาหารเพล ถวายแด่พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประธานอำนวยการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  และ พระภิกษุ พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
  ( ทรงโปรด ถวายภัตตาหารเพลทุกวันจันทร์)
 • ถวายข้าวมธุปรายาส ทุกวันพระธรรมะสวณะ
  ถวายข้าวมธุปรายาส ทุกวันพระธรรมะสวณะ

  ถวายข้าวมธุปรายาส ข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา ถือเป็น ภัตตาหารมื้อแรก หรือ การถวายอันสำคัญ ก่อนที่พระบรมโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นอาหารทิพย์อันจะคุ้มได้ถึง ๗ สัปดาห์ หรือ ๔๙ วัน ในการเสวยวิมุตติสุขภายหลังการตรัสรู้
  (องฺ.อ. ๑/๒/๘๓-๘๖; วินย. ๔/๒๗-๒๙; อป.อ. ๘/๑/๑๓๗-๑๔๐ )
 • สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ทุกวันเสาร์

  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า (พระวินัยปิฎก มหาวรรค) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญในฐานะเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้าซึ่งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ เล่มที่ ๑๙ และเล่มที่ ๓๑ โดยคำว่า ธรรมจักร มีความหมายว่า “กงล้อคือพระธรรม” ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงประกาศหลักการของพระพุทธศาสนว่า เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมที่ไม่เชื่อการเนรมิตของพระเจ้า ด้วยการตรัสเหตุแห่งทุกข์ว่า คือ ตัณหา ทั้งปฏิเสธอาตมันหรือวิญญาณด้วยการตรัสทุกขสัจว่า คือ อุปทานขันธ์ ๕ ทรงแสดงแนวทางแห่งความพ้นทุกข์
  คือ อริยมรรค มีองค์ ๘ และตรัสผลของการปฏิบัติว่าคือความดับตัณหา
 • พระเมธีวรญาณ รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๐
  พระเมธีวรญาณ รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๐

  น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระเมธีวรญาณ(สายเพชร วชิรเวที ป.ธ.๙ ,ผศ. ดร.)รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์,ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๐
  ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
 • จัดสาธยายพระไตรปิฎก เรื่องมหาชนกชาดก
  จัดสาธยายพระไตรปิฎก เรื่องมหาชนกชาดก

  จัดสาธยายพระไตรปิฎก เรื่องมหาชนกชาดก ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ออนไลน์ผ่านระบบซูม]ซึ่งมีนักเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และอุบาสก-อุบาสิกา ที่สนใจทั่วไป ร่วมกันฟังธรรมบรรยายและสาธยายพระไตรปิฎก โดยมี...#พระมหาวินัย สุขเวสโก ป.ธ.+เป็นองค์นำสาธยายทั้งนี้เป็นการซ้อมการสาธยายที่จะมีขึ้นจริงในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ในการนี้ทางสำนักเรียนวัดไทยพุทธคยา จะจัดสาธยายขึ้นทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นโอกาสให้คณะศรัทธาผู้สนใจได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้น
 • จัดโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
  จัดโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

  จัดโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานเมตตามอบชุดเครื่องอุปโภคให้แก่ชาวบ้านรอบวัด โดยมีพระครูปริยัติโพธิวิเทศ ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีษะจรเข้น้อย สาธารณะสุข พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี เพื่อถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๔ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี
  วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี

  วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

  ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๔ พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพรมหาเถร)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๔ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
 • คณะพระธรรมทูตเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบรมราชินี
  คณะพระธรรมทูตเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

  "คณะพระธรรมทูตเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบรมราชินี" วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย และพ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ รอง ผบก.ตม. ๑ เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอถวายพระพร
 • วันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
  พระธรรม โพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคย นำพระภิกษุ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เวียนประทักษิณ วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  วันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔พระเดชพระคุณพระธรรม โพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พิหาร สาธารณรัฐอินเดียหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล นำพระภิกษุ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาลพระภิกษุวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนประทักษิณ หรือที่เรียกว่า เวียนเทียน โดยสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ สวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ และสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ รอบพุทธคยามหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ในวันวิสาขตามปีคืนวันเพ็ญเดือน หก
  ดังนี้ จักของอนุโมทนา
 • ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ , อาจารย์มารยาท กระบวนรัตน์ ถวายผ้าป่าบำรุงวัดไทย ๔ ประเทศ
  ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ , อาจารย์มารยาท กระบวนรัตน์ ถวายผ้าป่าบำรุงวัดไทย ๔ ประเทศ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

  ขออนุโมทนาบุญครอบครัว กระบวนรัตน์ อันประกอบด้วย ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ , อาจารย์มารยาท กระบวนรัตน์ คุณพ่อเกลื่อน-คุณแม่สํายหยุด บุตรแก้ว อาจารย์ณัฐนรี กระบวนรัตน์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงพัฒนี ศีตะจิตต์ ตลอดจน คณะลูกศิษย์และกัลยาณมิตรทุกท่าน ผู้จิตมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ปวารณาตนที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และ สืบสานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ขออนุโมทนาโดยยิ่ง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 • ทำบุญครบรอบ ๖ ปี สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี วันที่ ๔ มษายน ๒๕๖๔
  ทำบุญครบรอบ ๖ ปี สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี วันที่ ๔ มษายน ๒๕๖๔

  ทำบุญครบรอบ ๖ ปี สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระมหาเจดีย์พุทธคยา พลังศรัทธาจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ วันที่ ๔ มษายน ๒๕๖๔ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี989 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)เจ้าอาวาสวัดไทยคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานอำนวยการจัดสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นประธานในพิธีในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก รองสมเด็จพระราชคณะ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรมหาวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา
  รองสมเด็จพระราชคณะ พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญครบรอบ ๖ ปี สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศให้คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ถือเป็นผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เป็นนักบุญแนวหน้า เป็นนักศรัทธาชั้นนำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานฟื้นฟู พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
 • คุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรีถวายปัจจัย เป็นเจ้าภาพทำประตูและซุ้มประตูทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยา(จำลอง)
  คุณยุรนันท์ ภมรมนตรีถวายปัจจัย เป็นเจ้าภาพทำประตูและซุ้มประตูทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

  ขออนุโมทนาบุญกับคุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรีถวายปัจจัย เป็นเจ้าภาพทำประตูและซุ้มประตูทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เป็นประตูไม้สักทั้งแผ่น แกะสลักและลงรักปิดทอง โดยศิลปินแห่งชาติ (คล้ายประตูโบสถ์วัดสุทัศน์)เนื่องจากเมื่อครั้งที่บวชเป็นพระได้เดินทางไปทำพิธีอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ #มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดีย นับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ..และเมื่อพระธรรมโพธิวงศ์ ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาท่านได้จำลองเอามหาเจดีย์มาสร้างในประเทศไทย ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เพื่อให้ผู้ศรัทธาที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปถึงประเทศอินเดียได้กราบนมัสการ จึงขอมีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วย
 • คุณยุรการ ภมรมนตรี (คุณแมมโบ้) ประกอบพิธีถวายข้าวมธุปายาส ประจำวัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
  คุณยุรการ ภมรมนตรี ถวายข้าวมธุปายาส วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

  คุณยุรการ ภมรมนตรี (คุณแมมโบ้) ประกอบพิธีถวายข้าวมธุปายาส ประจำวัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครอบรอบ ๒๕ ปี ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาให้โอวาทธรรม ข้อคิด พร้อมทั้งของที่ระลึกในวันคล้ายวันเกิดพร้อมด้วยคุณ ยุรนันท์ ภมรมนตรี คุณแม่มาริสา ภมรมนตรี และกัลยาณมิตร

 • ผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินวัดอโยธยาราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔(วันมาฆบูชา)
  ผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินวัดอโยธยาราชธานี วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคี โดยมีคุณพ่อโฮ้ว แซ่ลิ้ม - คุณแม่ภริณี นิติชาคร และตระกูลนิติชาคร เป็นประธานกิตติมศักดิ์ด้วยวัดอโยธยาราชธานี ที่เมืองอโยธยา อุตตรประเทศ อินเดีย เป็น ๑ ใน ๙ วัดไทยในประเทศอินเดียที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนชาวไทยและพุทธศาสนิกชน มาทำบุญ ศาสนกิจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญ ๔ สังเวชนียสถาน ผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินวัดอโยธยาราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔(วันมาฆบูชา)
 • พิธีถวายผ้าป่าต้นไม้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชาณ.วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
  พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล เมตตาเป็นประธานในพิธีรับถวายผ้าป่าต้นไม้ จำนวน ๑๙๕ ต้น

  พิธีถวายผ้าป่าต้นไม้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชาณ.วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล ประธานดำเนินการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙ เมตตาเป็นประธานในพิธีรับถวายผ้าป่าต้นไม้ จำนวน ๑๙๕ ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชาต้นไม้ที่นำปลูกทั้งหมด เป็นต้นไม้ในพุทธประวัติที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และไม้มงคลของไทย ได้แก่ ต้นหว้า ต้นตะเคียนทอง ต้นมะขามป้อม ต้นจิก ต้นแคนา ต้นเหลืองปรีดียาธร และต้นทองกวาว ฯลฯการถวายผ้าป่าต้นไม้ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์ ให้เป็นพุทธสังเวชนียสถาน พุทธอุทยานแห่งสุวรรณภูมิ และแหล่งเรียนรู้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพต้นไม้และคณะทำงานในมหากุศลครั้งนี้
  ( วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ )
 • มาฆบูชา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระธรรมโพธิวงศ์ ( วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล มาฆบูชา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  มาฆบูชา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ ( วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ผู้อำนวยการก่อสร้าง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี นำพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาเวียนประทักษิณ บูชาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคยามหาเจดีย์ ฯ คืนเพ็ญเดือน มาฆบูชาขออนุโมทนา สาธุการ
  ( ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔)
 • สมโภชและนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
  สมโภชและนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

  สมโภชและนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุท่าน เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)ประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาลให้การต้อนรับใน พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชและนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระมหาเจดีย์พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในพุทธคยามหาเจดีย์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 • พระอาจารย์ชยสาโรกราบสักการะพระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระอาจารย์ชยสาโร กราบสักการะพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระอาจารย์ชยสาโรกราบสักการะพระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ผู้อำนวยการจัดสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ให้การต้อนรับพระเทพพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมาในโอกาสนี้เข้ากราบสักการะพระพุทธเมตตา ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา ถวายดอกไม้ น้ำนม หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ และกราบสักการะ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)โดยพระเทพพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) ท่านเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประจำทุกปี
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ณ อาคารวิปัสสนา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ
  วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 • สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ให้เชิญสังฆทานมาถวายพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ให้เชิญสังฆทานมาถวายพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสังฆทานมาถวายพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานเนื่องในเทศกาลปีใหม่โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานสงฆ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฯ พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล อีก ๗ รูป ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธขยันตี จังหวัดสมุทรปราการ วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 • พิธีถวาย ท้าวเวสสุวัณ จตุมหาราชิกา ๘ มกราคม ๒๕๖๔
  พิธีถวายท้าวเวสสุวัณจตุมหาราชิกา ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  พิธีถวาย ท้าวเวสสุวัณ จตุมหาราชิกาประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พิหาร สาธารณรัฐอินเดียเป็นประธานในพิธี เจิม และเบิกเนตรรูปปั้นท้าวเวสสุวัณจตุมหาราชิกา ภายหลังจากทำพิธี รับการถวายครอบครัวคุณวรวุฒิ ,คุณวัฒวุุฒิ นวโภคิน เจ้าภาพพระสงฆ์สวดบทอาฎาณาฏิยะปะริตตัง ฯบทสวดมนตรา แห่งความเป็นมงคลเพื่อขับไล่สิ่งเลวร้ายอันเป็นอัปมงคล เสร็จแล้ว พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)และคุณวรวุฒิ ,คุณวัฒวุุฒิ นวโภคินโปรยข้าวตอกดอกไม้พระสงฆ์เจริญบทมงคลชัยคาถาเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ ๑๐ รูปกรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี
 • ทำบุญรับปีใหม่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
  ทำบุญรับศักราชใหม่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  ทำบุญรับปีใหม่๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ผู้อำนวยการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี นำพระภิกษุ แม่ชี ออกรับบิณฑบาต โปรดศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญใส่บาตร โอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อรับขวัญสู่ปีใหม่ ในการดำเนินวิถีชีวิต อันเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง ต่อไป
 • ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ สวดมนต์ข้ามปี ๒ แผ่นดิน
  สวดมนต์ข้ามปี ๒ แผ่นดิน ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔สวดมนต์ข้ามปี ๒ แผ่นดินพุทธภูมิ || สุวรรณภูมิ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล สวดมนต์ข้ามปี ๒ แผ่นดิน พุทธภูมิ || สุวรรณภูมิ ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๔ สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ปฏิบัติธรรม รับพรอยู่ที่บ้าน (สวดมนต์ที่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ)รับพรปีใหม่ออนไลน์จากวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประเทศไทย , วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย , วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ,วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดียอำนวยพร
 • อ.คฑา ชิณบัญชร ถวายผ้าป่า ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
  อ.คฑา ชิณบัญชร ถวายผ้าป่า ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ ( วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ผู้อำนวยการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี รับการถวายเครื่องไทยธรรมจาก อาจารย์ คฑา ชินบัญชร แล้วอาราธนาศีล นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ พุทธศาสนิกชน ในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี สู่ พุทธศักราช
  ๒๕๖๔ และมีพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ในครั้งนีี ในจำนวนจำกัด
  ตัวแทนผู้ร่วมสวดมนต์ จุดเทียนบูชาองค์พระประจำวันเกิด ภายหลังจากการสวดมนต์เสร็จแล้ว สู่พุทธศักราชใหม่ นั้น อาจารย์คฑา ชินบัญชร
  ตัวแทนพุทธศาสนิกชน ได้ถวายเครื่องปัจจัยไทยทาน
  ห่มผ้าองค์พระพุทธเมตตา ซึ่งประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ภายในพุทธคยามหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิฯ
 • สาธยายพระไตรปิกก สองแผ่นดินพุทธภูมิ สุวรรณภูมิ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
  สาธยายพระไตรปิกก สองแผ่นดินพุทธภูมิ สุวรรณภูมิ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

  พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย อัญเชิญพระไตรปิฎก จากมณฑลพิธี ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธาณรัฐอินเดีย เข้าสู่มณฑลพิธี ำายในพุทธคยามหาเจดีย์ ซึ่งมีพระพุทธเมตตา แทนองค์พรธศาสดาสัมมาสัมพุทธ้เจ้า เป็นประธาน และ ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คุณสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมพิธีอัญเชิญในครั้งนี้ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ภายหลังจากนั้น จึงเริ่มงาน สาธยายพระไตรปิฎก สองแผ่นดิน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
 • งานพิธีถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)
  งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ถวายเครื่องไทยธรรม พระธรรมปัญญาบดี พีร์สุชาโต อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ทำบุญวันเกิด ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 • พิธีทอดกฐินวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
  พิธีทอดกฐินวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

  ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวรญาณ (ป.ธ.๙) สายเพชร วชิรเวที รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีรับถวายผ้ากฐินทาน นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และเป็นผู้ครองผ้าไตรจีวร โดยมติของคณะสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
 • สาธยายพระไตรปิฏก ในระหว่างพรรษา
  สาธยายพระไตรปิฏก ในระหว่างพรรษา ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

  พระมหาวินัย สุขเวสโก พระธรรมวิทยากร พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  พระมหาธราวุธ ผลญาโณ พระธรรมวิทยากร และพระปลัด ดร. วรัญญู อคฺควชิโร พระธรรมวิทยากรนำสาธยายพระไตรปิฏก ในระหว่างพรรษ่า ภายในศาลาปฏิบัติธรรม วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
 • งานวันบูรพาจารย์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
  งานวันบูรพาจารย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

  ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร)ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานสงฆ์ งานวันบูรพาจารย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ผู้อำนวยการก่อสร้างวัดสุวรรณ๓ูฒิพุทธชยันตี ให้การปฏิสันถาร และอำนวยการในการจัดงานครั้งนี้ ( ด้วยวิกฤติจากโรคระบาดโควิด จึงมิอาจดำเนินการที่วัดไทยพุทธคยา สาธาณรัฐอินเดีย ) โดยมีคณะสงฆื และพุทธศาสนิกชน มาร่วมงานด้วยศรัทธายิ่ง
  วันบูรพาจารย์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
 • หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถดิน วัดหนองกระทุ่ม
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถดิน วัดหนองกระทุ่ม

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถดิน วัดหนองกระทุ่ม อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓
 • ถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓
  ถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ผู้แทนคณะสงฆ์รับถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปมอบถวายแด่พระภิกษุ ผู้จำพรรษา ณ แดนพุทธภูมิ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓
 • พระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) ประทานถุงยังชีพแด่ผู้ประสบวิกฤตโควิด
  พระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) ประทานถุงยังชีพแด่ผู้ประสบวิกฤตโควิด ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

  ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร)ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมตตาประทานถุงยังชีพแด่ผู้ประสบวิกฤตโควิด ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
 • ท่านเจ้าประคุณ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)ประทานถุงยังชีพ
  ท่านเจ้าประคุณ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ประทานถุงยังชีพ

  ท่านเจ้าประคุณ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
  ประทานถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่ประสบ
  ความเดือดร้อน ในช่วงวิกฤติภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ที่บริเวณศาลาธรรมเอนกประสงค์
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ( ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ )
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมโม) มอบถุงยังชีพ
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมโม) มอบถุงยังชีพผู้ประสบวิกฤติโควิด-19

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี มอบถุงยังชีพผู้ประสบวิกฤติโควิด-19( ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ )
 • เจริญบทพุทธมนต์ รัตนสูตร
  เจริญบทพุทธมนต์ รัตนสูตร

  เจริญบทพุทธมนต์ รัตนสูตร
  เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กะบพุทธศาสนิกชน ในระหว่างที่เกิดวิกฤติภัยโรคระบาด โควิด-19
  ซึ่งพระภิกษุวัดสุวรรณภูมืพุทธชยันตี และพุทธศาสนิกชนผู้เจริญในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมรับฟังการสาธยายรัตนสูตร ภายในพุทธคยามหาเจดีย์ และร่วมสวดมนต์ได้ในระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๐๐ น.ก่อนการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกวัน ในเวลาดังกล่าว
 • หัวหน้าพระธรรมทูตไทย ประทานถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ประสบวิกฤติช่วงโควิด-19
  หัวหน้าพระพธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย เนปาล ประทานถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ประสบวิกฤติช่วงโควิด-19

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  ผู้อำนวยการการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประทานถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่ประสบ
  ความเดือดร้อน ในช่วงวิกฤติภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ที่บริเวณศาลาธรรมเอนกประสงค์
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ( ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ )
 • ทำบุญวันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
  ทำบุญวันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ วันที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

  ทำบุญวันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
  วันที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
  พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ ใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดสุวรรณภูมืพุทธชยันตี
  และน้อมรำลึกถึงองค์พระศาสดา ผู้เปียมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


  ( ๖ เมษายน๒๕๖๓ )
 • วันอัฐมีบูชา วันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖
  วันอัฐมีบูชา วันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ วันถวายพระเพลิงพระสรีระองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

  วันอัฐมีบูชา วันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ วันถวายพระเพลิงพระสรีระองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ และสวดมนต์ ปฏิบัติบูชาที่หน้าพระพุทธมหาปรินิพพาน บริเวณพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • กรรมการวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ห่มผ้าพระพุทธเมตตา
  กรรมการวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ห่มผ้าพระพุทธเมตตา

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีพระมหาอ้าย ธีรปํญโญ พระธรรมวิทยากร นำคุณกนกศักดิ์ ปินแสง กรรมการวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และคุณจันทมาศ เจริญบทบูชาพระพุทธเมตตา ห่มผ้าองค์พระพุทธเมตตา ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
  ( ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ )
 • ทำบุญอุทิศแด่คุณ วิชัย ศรีวัฒนประภา ๔ เมษายน ๒๕๖๓
  ทำบุญอุทิศแด่คุณ วิชัย ศรีวัฒนประภา ๔ เมษายน ๒๕๖๓

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธิทำบุญอุทิศแด่คุณ วิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกลุ่มบริบัท คิง เพาเวอร์
  ประธานกรรมการผู้สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ( ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ )
 • โรงทานสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
  โรงทานสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จัดโรงทานสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก แจกถุงยีงชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร อาหาร แห้ง แก่ประชาชนผู้ประสบกับความขัดสนและยากลำบากในการดำรงชีพ ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 จนกว่าสถานะการณ์ดังกล่าวจักคลี่คลาย
  ( ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ )
 • สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี ๒๔๖๒ สู่ปี ๒๕๖๓
  สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดีพุทธศักราช ๒๔๖๒ สู่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

  สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดีพุทธศักราช ๒๔๖๒ สู่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรม ภายในพุทธคยามหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  (๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ )
 • พิธีพิมพ์พระสมเด็จ ๑๐ ล้านองค์ เพื่อบรรจุไว้ในพุทธคยามหาเจดีย์
  พิธีพิมพ์พระสมเด็จ ๑๐ ล้านองค์ เพื่อบรรจุไว้ในพุทธคยามหาเจดีย์

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  ผู้อำนวยการ การก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประธานในพิธี กดแท่นพิมพ์พระสมเด็จองค์ปฐมฤกษ์
  พิธีพิมพ์พระสมเด็จ ๑๐ ล้านองค์ เพื่อบรรจุไว้ในพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ( ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ )
 • วันมาฆบูชา เวียนเทียนรอบพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  วันมาฆบูชา เวียนเทียนรอบพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  วันมาฆบูชา พระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาเวียนเทียนรอบพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  (๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓)
 • ถวายเทียนพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ถวายเทียนพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  ผู้อำนวยการ การก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีรับการถวายเทียนพรรษา จากผู้แทนพุทธศาสนิกชน
  ซึ่งนำเทียนพรรษาถวายวัดสุรรณภูมิพุทธชยันตี และวัดไทย วัดนานาชาติในแดนพุทธภูมิ
  ( ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ )
 • คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ถวายผ้ากฐิน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ถวายผ้ากฐิน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  ผู้อำนวยการ การก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี รับการถวายกฐิน จากคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา
  ประธานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
  ( ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ )
 • สาธยายพระไตรปิฎก สองแผ่นดิน พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ๒๕๖๒
  สาธยายพระไตรปิฎก สองแผ่นดิน พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ๒๕๖๒

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  ผู้อำนวยการ การก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และพระเถระจากแดนพุทธภูมิ ร่วมสาธยายพระไตรปิฏก ภายหลังขบวนอัญเชิญสู่มณฑลพิธี และบูชาสักการะพระพุทธเมตตา ภายในพุทธคยามหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันต
  (๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ )
 • โครงการบรรพชาอุปสมบทสู่แดนพุทธภูมิ
  โครงการบรรพชาอุปสมบทสู่แดนพุทธภูมิ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

  พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล มอบหมายพระครูปริยัติโพธิวิเทศ(พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาลให้โอวาทและถวายบาตร แกด่กุลบุตรผู้จักบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และมีญาติธรรม บิดามารดาของผู้จ้กบรรพชาในโครงการฯ ร่วมถวายผ้าจีวร กับผู้ที่จะไปปฏิบัติ ศาสนกิจ ยังแดนพุทธภูมิ
  ( วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ )
 • ทำบุญ และสวดอภิธรรม อุทิศ คุณวิชัย ศรีวัฒนะประภา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒
  สวดอภิธรรมอุทิศคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

  ทำบุญ และสวดอภิธรรม อุทิศคุณวิชัย ศรีวัฒนะประภา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาลและพระภิกษุวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  สวดมาติกา บังสุกุลอุทิศ แด่คุณ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
  ประธานกรรมการผู้ดำเนินการ สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ผู้ล่วงลับ
  โดยมีพนักงาน บริษัท คิง เพาเวอร์ และพุทธศาสนิกชน มาร่วมงาน นำอัฐิของญาติที่ล่วงลับ
  มาร่วมทำบุญอุทิศ ในครั้งนี้พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร และบิณฑบาต ต่อไป
  ขอผลแห่งบุญ จงเป็นพลังปัจจัยให้ท่าน ทั้งหลาย
  ทั้งปวง จงมีความสุขโดยถ้วนทั่วกัน ทุกท่าน เทอญ
 • สรงน้ำพระวันสงกรานต์  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒
  ทำบุญวันพระ และสรงน้ำพระวันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล กล่าวเหตุแห่งที่มา วันสงกรานต์และพระภิกษุวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี รับการถวายน้ำสรงน้ำพระ ในเทศกาลวันสงกรานต์ จากอุบาสกอุบาสิกา
  วันที่ ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ ขอเจริญพร
 • ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์​ ต้นบริวารทั้ง ๗
  ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์​ ต้นบริวารทั้ง ๗ ต้น ๖ เมษายน ๒๕๖๒

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วียุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประิทศอินเดีย เนปาล
  นำพุทธศาสนิกชน ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์​ โดยนำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นบริวารทั้ง ๗
  ปลูกลงบนพื้นที่หลังพุทธความหาเจดีย์ อันเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ( ๖เมษายน ๒๕๖๒ )
 • ถวายข้าวมธุปรายาส พระพุทธเมตตา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ถวายข้าวมธุปรายาส พระพุทธเมตตา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๕ เมษายน ๒๕๖๒

  ถวายข้าวมธุปรายาส พระพุทธเมตตา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  เวียนรอบทักษิณานุปาทาน โดยคุณราเมนเดอร์ ซิงห์ ชาวอินเดียผู้ยึดมั่นและศรัทธาในบวรพุทธศาสนา นำข้าวมธุปรายาส ซึ่งมีวิธีการทำมาแต่สมัยพุทธกาลครั้ง นางสุชาดา ผู้ถวายก่อนที่มหาบรุษสิทธัตถะ จะตรัสรู้เป็นองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาถวายแด่พระพุทธเมตตา อันหมายถึงการถวายแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  โดย อาจารย์ มนธิรา ม้าทอง
  คุณมารยาท กระบวนรัตน์
  และมีพุทธศาสนานิกชน มาร่วมด้วยศรัทธา
 • ยกยอดเจดีย์สี่ทิศ พุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ยกยอดเจดีย์สี่ทิศ พุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๔ เมษายน ๒๕๖๒

  พระธรรมโพธิวงศ์ วีรยุทฺโธ ประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธี นำกล่าวอธิษฐานเพื่อยกยอดพระเจดีย์ ประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์ โดยมีคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานฝ่านฆราวาส และคุณอัยยะวัฒน์ บุตรชาย ปิดทอง ผูกผ้าเจ็ดสี คล้องมาลัยยอดพระเจดีย์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ประโคมฆ้องชัย กลองชัย ยกยอดเจดีย์สี่ทิศ พระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดสุวรรณภุฒิพุทธชยันตี
  ( ๔ เมษายน ๒๕๖๒ )
 • พระเมธีวรญาณ นำขลิบผมนาคเพื่อเดินทางไปบรรพชาอุปสมบทใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์
  โครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

  พิธีบวชโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
  พระเดชพระคุณพระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรวาที ป.ธ.๙ )
  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา
  และท่าน วิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  นำขลิบผมนาค และผู้บวชเนกขัมมะศีลจาริณี ต่อจากนั้นพระสงฆ์ ปลงผมผู้จักทำการบวช
  กุลบุตรเพื่อเดินทางไปบรรพชาอุปสมบทใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา พิหาร อินเดีย
 • สวดมนต์ข้ามปี วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี' สู่ดิถีปี ๒๕๖๒
  สวดมนต์ข้ามปี วัดสุวรรณภูมิฯ สู่ดิถีปี ๒๕๖๒

  ท่านเจ้าคุณพระเมธีวรญาณ ( สายเพชร วชิรวาที) ป.ธ.๙ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
  โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี
  (ภายในพุทธคยามหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี สวดมนตข้ามปี สู่ดิถี ๒๕๖๒ )
  ค่ำคืน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 • สมเด็จพระสังฆนายก ในพระราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จนมัสการและสักการะ องค์พระพุทธเมตตา
  สมเด็จพระสังฆนายก ในพระราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จนมัสการองค์พระพุทธเมตตา วัดสุวรรณภูมิฯ

  สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติอุสเทสบัณฑิต นนท์ แง๊ต
  สมเด็จพระสังฆนายก ในพระราชอาณาจักรกัมพูชา
  เสด็จนมัสการและสักการะ องค์พระพุทธเมตตา
  พุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี โดยมีพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม )
  เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย เนปาล,พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงษ์)
  รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินารา อินเดีย และคุณ วิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีฯ
  กรรมการวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ถวายการต้อนรับ
  นับเป็นเมตตา ของท่านที่ได้มาและได้เสวนาธรรมกับพระภิกษุ
  ภายในมณฑลพิธี วันนี้
  จักขออนุโมทนา สาธุการ
  ( ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ )
 • อัญเชิญพระไตรปิฎก เข้าสู่มณฑลพิธีภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
  ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที ป.ธ.๙ )อัญเชิญพระไตรปิฎก เข้าสู่มณฑลพิธีภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา

  ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที ป.ธ.๙ )
  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อัญเชิญพระไตรปิฎก
  เข้าสู่มณฑลพิธีภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  โดยมีนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
  นายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจระเข้
  เปิดกรวยพานพุ่ม ถวายความเคารพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์บดิน
  ทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙
  และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมจุดเทียน บูชาพระไตรปิฎก เป็นการเริ่มงานสาธยายพระไตรปิฎก ๒แผ่นดิน วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  (ู๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ )
 • บุญมหากฐินสามัคคี ปีที่๔ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  บุญมหากฐินสามัคคี ๒๕๖๑ ปีที่๔ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล ประธานดำเนินการ
  ก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี ปีที่๔
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประเทศไทย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
  ( วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.)
 • ทำบุญอุทิศ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์
  ทำบุญอุทิศ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  รับการถวายเครื่องไทยทาน สังฆทาน จากคุณกนก ปิ่นแสง และคุณพิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ที่มาร่วมทำบุญอุทิศ แด่คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา
  ประธานมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประธานกลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์
  ( ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )
 • พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล อธิบายพระพุทธเมตตา
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล กล่าวสัมโมทนียกถาและอรรถาธิบายพระพุทธเมตตา ที่ประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ประธานอำนวยการการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  กล่าวสัมโมทนียกถา และอธิบายรายละเอียด พระพุทธเมมตาซึ่งอัญเชิญมาจากอินเดีย และศาสนวัตถุที่จักอัญเชิญมาประดิษฐานเพิ่มเติมภายในพระมหาเจดีย์ให้ พุทธศาสนิกชนไ้ด้มากราบสักการะ สืบไป
  ( ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ )
 • พิธีเบิกเนตรพระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พิธีเบิกเนตรพระพุทธเมตตา ประดิษฐานเป็นการถาวรภายในพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ประธานอำนวยการการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธเมตตา ซึ่งประดิษฐานภายในพุทธคยามหาเจดีย์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นการถาวร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ อันเป็นถาวรวัตถุที่ยึดเหนียวทางใจ แห่งความเจริญทางจิตใจ สืบไป เทอญ
  ( ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ )
 • พิธีอัญเชิญ พระพุทธเมตตาเพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรภายใน พุทธคยามหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พิธีอัญเชิญ พระพุทธเมตตาเพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรภายใน พุทธคยามหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ท่านเจ้าคุณ พระมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธ๊ ป.ธ.๙ ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเจริญจิตภาวนา อัญเชิญพระพุทธเมตตา จากอาคาร คิง เพาเวอร์ ศรีวารีคอมเพล็กซ์ สู่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรภายใน พุทธคยามหาเจดีย์ แห่งวัดสุวรรณภูมิฯ
  ( ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ )
 • เจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธเมตตา
  เจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธเมตตา

  ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธ็ ป.ธ.๙) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุรรณภูมิพุทธชยันตี และพระภิกษุวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธเมตตา ที่หน้าอาคาร คิงเพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ แด่พุทธศาสนิกชน เข้าหน้าที่พนักงาน คิงเพาเวอร์ อันความเป็นศืริมงคลแด่พุทธศาสนิกชนทั้งมวล สืบไป
  ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • อัญเชิญพระพุทธเมตตาให้พุทธศาสนิกชน
  อัญเชิญพระพุทธเมตตาให้พุทธศาสนิกชน นมัสการ อาคารคิงเพาเวอร์ ศรีวารี

  อัญเชิญพระพุทธเมตตาให้พุทธศาสนิกชน นมัสการ ในระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม -๒๔ สิงหาคม๒๕๖๑ที่หน้าอาคารคิงเพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ ก่อนทำพิธ๊แห่ อัญเชิญ สู่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • อัญเชิญพระพุทธเมตตามาจากอินเดียสู่ประเทศไทย
  อัญเชิญพระพุทธเมตตามาจากอินเดียสู่ประเทศไทย

  อัญเชิญพระพุทธเมตตา จากพุทธภูมิสู่สุรรณภูมิ
  จากประเทศอินเดีย สู่ประเทศไทย
  เพื่อประดิษฐานสู่พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  อย่างถาวร ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
  เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

  เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
  ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธ็ ป.ธ.๙)รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุรรณภูมิพุทธชยันตี พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์(สมพงษ์) ผู้ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และคณะสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีสวดมนต์บูชาองค์พระศาสดา เวียนเทียนรอบองค์พุทธคยามหาเจดีย์ ในคืนเพ็ญเดือน ๘
  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • บวชพระนวกะสู่แดนพุทธภูมิ
  บวชพระนวกะสู่แดนพุทธภูมิ

  บวชพระนวกะสู่แดนพุทธภูมิ
  ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธ็ ป.ธ.๙)
  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุรรณภูมิพุทธชยันตี
  ปลงผมให้ผู้ที่บรรพชาซึ่งจะเดินทางไปอุปสมบทในแดนพุทธภูมิ
  โดยมีพระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยอโยธยาราชธานี
  ประสานงานและดำเนินการผู้บรรพชาอุปสมบทสู่แดนพุทธภูมิ
  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ
  ถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ

  ถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ
  พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธ็ ป.ธ.๙)รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม) และคณะสงฆ์วัดสุรรณภูมิฯ
  รับการถวายเทียนพรรษาจากพุทธศาสนิกชน สู่แดนพุทธภูมิ
  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม) โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  เทศนาธรรมเรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ที่อาคาร OPCห้องสุพรรณหงส์ การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 • อัญเชิญสู่ยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  อัญเชิญสู่ยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประทศอินเดียเนปาล
  อัญเชิญสู่ยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยา
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๔ เมษายน ๒๕๖๑
 • ถวายผ้าป่าหินปูพื้นทักษิณานุปาทาน
  ถวายผ้าป่าหินปูพื้นทักษิณานุปาทาน

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประทศอินเดีย-เนปาลรับการถวายผ้าป่าหินปูพื้นทักษิณานุปาทานลานพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  จากตัวพระธรรมโพธิวงศ์ แทน พระธรรมมงคลญาณ
  (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 • ๑๓ มกราคม งานวันเด็ก ๒๕๖๑ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๑๓ มกราคม งานวันเด็ก ๒๕๖๑ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ๑๓ มกราคม งานวันเด็ก ๒๕๖๑ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี บรรยากาศผู้มาร่วมงาน
  และให้ความสนุกสนานวันเด็ก ขอเจริญพร...
 • สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ สู่ปี ๒๕๖๑
  สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ สู่ปี ๒๕๖๑ ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ สู่ปี ๒๕๖๑ เริ่มต้นดีเป็นมงคลแด่ชีวิต
  คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา ร่วมสวดมนต์ในวันสุดท้ายของปี
  เข้าสู่ศักราชใหม่ ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ขอความสุข ความเจริญ พึงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชน
  ผู้เจริญ สืบไป เทอญ
 • ร่วมถวายเพล พระสงฆ์ในโครงการธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย
  ปิดโครงการ พระสงฆ์ในโครงการธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล

  ปิดโครงการ พระสงฆ์ในโครงการธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล รุ่น ๕/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ภาพร่วมถวายเพล ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนออกเดินทางธุดงค์ ร แดนพุทธภูมิ
 • งานสาธยายพระไตรปิฎก ๒ แผ่นดิน ครั้งที่ ๑ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
  งานสาธยายพระไตรปิฎก ๒ แผ่นดิน ครั้งที่ ๑ พุทธภูมิและสุวรรณณภูมฺิ

  งานสาธยายพระไตรปิฎก ๒ แผ่นดิน ครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๒-๑๒ ธ.ค. พศ. ๑๕๖๐ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
 • วันที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบุญบรรพชา อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูปพิธีบวชนาค เพื่อนำไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดีย
  งานบุญบรรพชา อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูปพิธีบวชนาค เพื่อนำไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดีย

  วันที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบุญบรรพชา อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๐๘ รูปพิธีบวชนาค เพื่อนำไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดีย นำโดยพระครูวรกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ณ วัดสุวรรณภูมิพุทชยันตี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 • ปฐมกฐิน ครั้งที่ ๓ ( ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ )
  ปฐมกฐิน ครั้งที่ ๓ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศ อินเดีย-เนปาล
  เป็นประธานสงฆ์งานปฐมกฐิน ครั้งที่ ๓ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • พระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  พระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิฯ มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  พระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ตัวแทนพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสาย ประเทศอินเดีย เนปาล มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทำเนียบรัฐบาล
  ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ได้ร่วมตรวจแบบมาตรฐานการก่อสร้าง งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ได้ร่วมตรวจแบบมาตรฐานการก่อสร้าง งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหาคร.คมสรณ์)ได้ร่วมตรวจแบบมาตรฐานการก่อสร้าง
  กับคุณวิเชียร วิไลงาม ที่ปรึกษางานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ ตรวจสอบออกแบบ
  ฐานพระประธาน ระบบติดตั้งแอร์
  ระบบระบายอากาศ แบบวัสดุปูพื้น และอื่น ๆ ที่ บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์ ผู้รับเหมาก่อสร้างนำเสนอ
  งานทุกอย่างต้องออกมาดีที่สุด เพื่อถวายพุทธบูชา ต่อไปพระมหาเจดีย์นี้พุทธคยา
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีนี้ จักเป็นสัญลักษณ์แห่งการมาถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิ
  เป็นดินธรรมแผ่นดินทองของไทยชั่วกาลนาน...
  ๑ สิงหาตม ๒๕๖๐
 • แต่งตั้งพระเมธีวรญาณ(สายเพชร วชิรเวธี ป.ธ.๙ )เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  แต่งตั้งพระเมธีวรญาณ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  คำสั่งแต่งตั้งพระเมธีวรญาณ(สายเพชร วชิรเวธี ป.ธ.๙ )รักษาการเจ้าอาวาส
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปัญญาบดี
  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ เป็นประธานมอบใบแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
  มีพระมหาเถระ พระมงคลธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง/
  พระปริยัติวงศาจารย์ เจ้าคณะตำบล/เลข.จจ./เลข.จอ./เลข.จต.)ในเขตปกครอง
  มาเจริญชัยมงคลคาถา มีคุณโยมวิเชียร วิไลงาม ตัวแทนคณะอุบาสกอุบาสิกา
  คณะกรรมการสร้างวัดสร้างพระมหาเจดีย์ เป็นผู้อ่าน
  ใบตราตั้ง คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมในพิธีและอนุโมทนาโดยทั่วกัน
  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ : ๑๗.๐๐ น.
 • ประธานกลุ่ม บ. คิงเพาเวอร์ ถวายเทียนพรรษา
  ประธานกลุ่ม บ.คิงเพาเวอร์ ถวายเทียนพรรษา

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดียและคณะพระธรรมทูตไทย รับการถวายเทียนพรรษา จากคุณวิชัย คุณเอมอร ครอบครัว ศิริวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ และเจ้าหน้าที่ พนักงานที่เข้าร่วมถวายเทียนในวาระนี้ เพื่อให้เป็นแสงสว่าง ในการทางการศึกษาของภิกษุที่จำพรรษาและบังเกิดเป็นประทีปส่องธรรมทางปัญญา สืบไป ขอเจริญพร
  ( ๐๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ /๑๗.๓๐ น.)
 • ถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ ๗๐ วัด
  ถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ ๗๐ วัด

  พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา สู่แดนพุทธภูมิ ๗๐ วัด
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระธรรมโพธิวงศ์
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานสงฆ์รับ
  การถวายเทียนพรรษา ที่จะนำไปยังวัดในประเทศอินเดีย-เนปาล
  ในพรรษานี้ และกล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นจึงให้พร
  เพื่อความเป็นศิริมงคลแด่ผู้ที่มาร่วมงานบุญในโอกาสนี้ สืบไป
  (๐๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
 • วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ถวายเทียนพรรษา
  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ถวายเทียนพรรษา

  นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัด นายพลากร เทศนำ
  นายกพุทธสมาคมจังหวัด นางเตือนใจ แก้วภู่
  ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
  และเจ้าหน้าที่ทหาร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนท้องถิ่น
  ชุมชนใกล้วัดริมคลองปากน้ำ
  มาร่วมถวายสืบสานประเพณี นับเป็นปีแรกของการนำมา
  ถวายที่วัดสุวรรณภูมิ นำข้าราขการ ถวายเทียนพรรษา
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ซึ่งจะนำไปจำพรรษา
  ที่ประเทศ อินเดีย-เนปาล (๐๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
 • พระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง
  พระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และทัศนียภาพอันงดงามแบบ วิถีไทย วิถีธรรม..

  ภาพ...วิถีชีวิตชาวปากคลองจระเข้ กับอาชีพปลูกผักกะเฉดและเก็บขายยามเช้า จึงมีผักที่สดๆ ออกสู่ตลาดทุกวัน ด้านหลังสังเกตเห็น พระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นทัศนียภาพอันงดงามแบบ วิถีไทย วิถีธรรม..
 • พระพุทธเมตตาองค์ดำจากประเทศอินเดีย นำมาประดิษฐาน ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  อัญเชิญพระพุทธเมตตาองค์ดำจากประเทศอินเดีย นำมาประดิษฐาน ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ชักสายสินธุ์โยงพระพุทธเมตตาองค์ดำจากประเทศอินเดีย ซึ่งนำมาประดิษฐาน ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระภิกษุสวดชยันโตฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล...
  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้เจริญทุกท่าน ผู้มีใจใฝ่ธรรม ศรัทธาในพระรัตนตรัย มากราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลแด่ชีวิตได้ ทุกวัน...ขออนุโมทนา
  (ภาพ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
 • พิธีปิดโครงการธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พิธีปิดโครงการธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีปิดโครงการธรรมยาตรา ๕ แผ่นดินตามรอยอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง ๕ ชาติ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประธานสงฆ์ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่าฆราวาส ฯพณฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980/มูลนิธิวีระภุชงค์และหน่วยงาน ภาคี ๕ ชาติ และนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา,นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผจว.สมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมในพิธี ในโอกาสนี้
 • พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) นำเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล นำเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

  พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธาน นำคณะพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำบูชาวันวิสาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม นำแสงแห่งประทีปในมือเป็นเครื่องน้อมจิตถวายสักการะเวียนประทักษิณ รอบพระมหาเจดีย์พุทธคยาเหมือนจริง ร่วมตั้งจิตอธิษฐานน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยใจที่บริสุทธิ์ บุญใดทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ที่วัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี ๙๘๙
 • ก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธยาจำลองเสมือนจริง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธยาจำลองเสมือนจริง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระมหาเจดีย์พุทธคยา ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานสัญญลักษณ์พระพุทธศาสนา แห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้ และขออาราธนาอานุภาพบารมีอันยิ่งใหญ่ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อานุภาพของครูบาอาจารย์ผู้เป็นเลิศทั้งหลาย และอานุภาพแห่งเหล่าพรหมเทวดาทั้งหมดจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ให้มาปกปักรักษา พระพุทธศาสนาให้สืบไปในถิ่นสุวรรณภูมิ
 • ทำบุญครบ ๑ ปี ของการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา สุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ทำบุญครบ ๑ ปี ของการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ในการทำบุญครบ ๑ ปี ของการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๑ เมษายน ๒๕๖๐พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยคุณวิชัย-คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ประธานฝ่ายฆราวาส และพุทธบริษัท ผู้มีศรัทธาอย่างสูง ร่วมกันเจริญพุทธมนต์
  หลักจากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ พร้อมด้วยคุณวิชัย-คุณเอมอร ศรีวัฒนประภาและครอบครัว ได้นำทรายจากแม่น้ำเนรัญชรา ขึ้นสู่ส่วนบนตรงยอดพระมหาเจดีย์ นับเป็นความปลื้มปิติและศรัทธาอย่างยิ่งต่อการตอบแทนพระคุณแผ่นดินพระพุทธศาสนา
 • พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
  พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
  พิธีถวายมุทิตาสักการะ
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต
  สายอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์ไทย
  และพระสงฆ์นานาชาติในแดนพุทธภูมิ
  ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ
  พระเทพโพธิวิเทศเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ( พระธรรมโพธิวงศ์ )
  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาท
  สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
  รัชกาลที่ ๙ โดยมี พระวิเทศโพธิคุณ เจ้าอาวาส
  วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา นำคณะพระสงฆ์จากวัดต่างๆ
  พร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติ และ พุทธศาสนิกชน
  มี นายชลิต มานิตยกุล
  เอกอัครราชฑูตไทย ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
  ในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา พิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
 • ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  พระสงฆ์นานาชาติ และ พุทธศาสนิกชน
  ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมโพธิวงศ์
  (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เนื่องใน
  โอกาสวันพระราชสมภพ
  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชา
  คณะชั้นธรรม ในราชทินนาม ที่ "พระธรรมโพธิวงศ์"

 • ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา- อินเดีย
  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ที่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ)

  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
  มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา- อินเดีย
  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนาม ที่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ)
 • เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช และแนวดินที่ปรับพื้นที่รอการเทพื้นประดิษฐาน เสาหินฯ
  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช และแนวดินที่ปรับพื้นที่รอการเทพื้นประดิษฐาน เสาหินฯ

  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ที่รอการประดิษฐาน ตั้งขี้นเป็นหลักชัยในการ
  ประกาศพระพุทธศาสนาในถิ่นสุวรรณภูมิ
  อยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่ที่เห็นในด้านหลัง
  ของแนวเสาหิน และเมื่อทำการก่อร่างตั้งเสาขึ้น
  จะเป็นเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ที่สูงที่สุดในโลก
  (เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีรายละเอียดด้งนี้
  ธรรมจักร เส้นผ่าศุนย์กลาง 1.64 ม.น้ำหนัก 1 ตัน
  หัวสิงห์ทั้งสี่ที่อยู่บนแท่น สูง3.00 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.45 ม.
  น้ำหนัก 8 ตัน เสามีความสูง 9.00 ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.
  นำหนัก 24 ตัน รวมความสูงเมื่อประกอบแล้ว จะมีความสูง 13.64 ม.)
 • อ.คณะวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษาม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย -เนปาล
  อ.คณะวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษาม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย -เนปาล

  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักศึกษามาพบ
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต
  สายประเทศอินเดีย -เนปาล
  เพื่อขอคำแนะนำวางแผนงานความคืบหน้า
  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษา
  เดินทางไปทำงานอาสาสมัคร
  ที่วัดไทยพุทธคยา และชมบริเวณวัดสุวรรณภูมิฯ
  ที่เห็นถึงงานด้านการศาสนาและมีจิตศรัทธา
  ที่จะเดินทางไปเป็นจิตอาสาช่วยงานที่แดนพุทธภูมิ
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าธรรมทูต ตรวจงานความคืบหน้า ศาลาต้อนรับพระอาคันตุกะ และการถมดินเพื่อเตรียมบริเวณก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)ตรวจความคืบหน้า ศาลาต้อนรับพระอาคันตุกะ และการถมดินบริเวณก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-
  เนปาล ประธานดำเนินการก่อสร้าง
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ตรวจงานความคืบหน้า ศาลาต้อนรับพระอาคันตุกะ
  และการถมดินเพื่อเตรียมบริเวณก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีโดยมีคุณเอนก จงเสถียรเลขานุการ
  มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ถวายงาน
  (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)
 • พระพรหมสิทธิ(ธงชัย)เจ้าคณะภาค ๑๐ ทำพิธีเจิมยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง
  พระพรหมสิทธิ(ธงชัย)เจ้าคณะภาค ๑๐ ทำพิธีเจิมยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง

  พระพรหมสิทธิ(ธงชัย)เจ้าคณะภาค ๑๐
  ทำพิธีเจิมยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง
  แล้อัญเชิญขึ้นสวมพระเจดีย์
  จากนั้นพระภกษุสวดชยันโต
  โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีคุณวิชัย
  ศรีวัฒนประภา ประธานกลุมบริษัท
  คิง เพาเวอร์ คุณเอนก จงเสถียร
  กรรมการบริหาร บจก.เอ็ทเอ็มพี คอร์เปอเรชั่น
  หลังจากปฐมกฐิน แล้ว
  เมื่อเวลา ๑๗.๑๙ น. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต รับการถวายผ้ามหากฐิน
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต รับการถวายผ้ามหากฐิน

  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูต
  สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาส
  วัดไทยพุทธคยารับการถวายผ้ามหากฐิน
  ปฐมกฐิน จากคุูณวิชัย
  คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่ม
  บริษัท คิง เพาเวอร์ และพุทธศานิกชน
  ได้ร่วมกันถวายผ้าพระกฐิน และบริวารกฐิน
  โดยแช๋ซ้อง พร้อมเพรียงกันว่า สาธุ อนุโมทนามิ
  (เวลา ๑๕.๓๐ น.๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ )
 •  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล รับการถวายกุฏิทรงไทยประยุกต์
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล รับการถวายกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๙หล้ง

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูต
  สายอินเดีย-เนปาล รับการถวาย
  กุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๙หล้ง
  จากครอบครัว คุณเอนก จงเสถียร
  และสหธรรมมิก
  คุณเฉลิมศรี คุณสุนทร จงเสถียร
  คุณนรินทร์ คุณยุพา พุ่มคขา
  คุณย่าจำนรรจ์ ยศพล
  คุณวันปิติ คุณทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย
  คุณชำนาญ คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์
  คุณพินิต คุณเยาวลักษณ์ วิมุกตานนท์
  คุณชูชาติ คุณดาวนภา เพชรอำไพ
  คุณมารชัย คุณเพชรรัตน์ กองบุญมา
  พลเอก นายเเพทย์ วิทยา คุณเยาวนี ช่อวิเชียร
  คุณเกษม คุณกัลยา ทะวีกุลชัย
  (๑๐.๑๙ น.๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต รับการถวายเสาไม้หัวสิงห์(จำลองแบบเสาหินพระเจ้าอโศก)
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต รับการถวายเสาไม้หัวสิงห์(จำลองแบบเสาหินพระเจ้าอโศก)

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต
  สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
  รับการถวายเสาไม้หัวสิงห์(จำลองแบบเสาหินพระเจ้าอโศก)
  จาก อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประเทศไทย
  (วันศกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๗.๐๐ น.)
 • ถวายผ้่าพระกฐิน จำนวน ๑๑๐ กอง จากคุณฤาภาวดี เอี่ยมภ้กดี และคณะ ๔๐ ท่าน
  การถวายผ้่าพระกฐิน จำนวน ๑๑๐ กอง จากคุณฤาภาวดี เอี่ยมภ้กดี และคณะ ๔๐ ท่าน

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูต
  สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาส
  วัดไทยพุทธคยา รับการถวายผ้่าพระกฐิน
  จำนวน ๑๑๐ กอง จากคุณฤาภาวดี เอี่ยมภ้กดี
  และคณะ ๔๐ ท่าน
  ร่วมปฐมกฐินเวลา ๑๐.๓๐ น.โดยประมาณ
  ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและ
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
  จงคัมครองปกป้องรักษาให่ท่านประสบ
  แด่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบไป เทอญ...
 • ซ้อมพิธีรับผ้าพระกฐิน บ่ายวันนี้ (ปฐมกฐิน) ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ซ้อมพิธีรับผ้าพระกฐิน บ่ายวันนี้ (ปฐมกฐิน) ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระญาณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
  ซ้อมพิธีรับผ้าพระกฐิน บ่ายวันนี้ (ปฐมกฐิน)
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ที่จะมีขี้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายนนี้
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ รับการถวาย องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง ต้นพระศรีมหาโพธิ
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ รับการถวายองค์ พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลองและต้นพระศรีมหาโพธิ พระแท่นวัชรอาสน์ พระพุทธเมตตา

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ตัวแทนคณะสงฆ์พระธรรมทูต และวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  รับการถวาย องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง ต้นพระศรีมหาโพธิ พระแทนวัชรอาสน์ (รัตนบัลลังค์ หรือพระที่นั่งมหาบุรุษใจเพชร) และพระพุทธเมตตาจำลอง
  (จำลองขนาดหน้าตัก ๓นิ้ว) ประดิษฐานภายใน
  จากคุณเอนก จงเสถึยร ผู้บริหาร บจก.เอ็ม เอ็ม พี คอร์เปอเรท
 • ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชรัตนสุธี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชรัตนสุธี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

  สมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
  ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชรัตนสุธี
  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
  วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  เจิม ธรรมจักร ห้วสิงห์
  และเสาหินพระเจ้าอโศก
  (ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  เวลา ๐๙.๔๙ น)
 • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เจิมแกนวงล้อธรรมจักรและคล้องพวงมาลัยบูชา
  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เจิมแกนวงล้อธรรมจักรและคล้องพวงมาลัยบูชาเสาหินพระเจ้าอโศกฯ

  พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ใกล้สนามบิน
  สุวรรณภูมิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
  เจิมแกนวงล้อธรรมจักร
  และคล้องพวงมาลัยบูชา
  (ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ )
 • พล.อ.เดชา บุญญบาล ผู้ชำนาญการพิเศษ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม (เจิมหัวสิงห์และคล้องพวงมาลัยธรรมจักร)
  พล.อ.เดชา บุญญบาล ผู้ชำนาญการพิเศษ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม (เจิมหัวสิงห์และคล้องพวงมาลัยธรรมจักร)

  ภาพพิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
  พล.อ.เดชา บุญญบาล ผู้ชำนาญการพิเศษ
  สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม
  เจิมหัวสิงห์และคล้องพวงมาลัยธรรมจักร
  (ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ )
 • พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช เจริญพระพุทธมนต์ ฝ่ายฆราวาสนำโดยคุณย่าเยาเรศ บุนนาค
  พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศก เจริญพระพุทธมนต์ ฝ่ายฆราวาส นำโดยคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค

  พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
  เจริญพระพุทธมนต์ ฝ่ายฆราวาส
  นำโดยคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค และคณะ
  (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๕ น.)
 • พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๙ น.
  พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๙ น.

  พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  เวลา ๐๙.๔๙ น.ขอเรียนเชิญทุกท่าน
  มาร่วมกันในผลบุญนี้ เป็นการลงหลักศิลา
  ธรรมจักร และหัวสิงห์ ให้บรรลือสีหนาท
  ดั่งที่พระเจ้าอโศกได้ประกาศไว้ลงวางราก
  พระพุทธศาสนา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยีนตี
  แผ่นดินสุวรรณภูมิ
 • พระมหาเจดีย์พุทธคยา(จำลอง)และต้นพระศรีมหาโพธิอที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระมหาเจดีย์พุทธคยา(จำลอง)และต้นพระศรีมหาโพธิอที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ได้มีการนำพระมหาเจดีย์
  พุทธคยาจำลอง (โมเดล) มาตั้งที่ด้านหน้า
  ศาลาเอนกประสงค์ฯ โดยมีต้นพระศรีมหาโพธิ์
  อยู่ด้านหลัง แบบดังเช่่นที่พุทธคยา
  และประดิษฐานพระพุทธเมตตา ...
  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มานมัสการ
  รำลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ที่เป็นแบบในการสร้างองค์จริงนั้นต่อไป...
 • หน่อพระศรีมหาโพธิที่ปลูกจากการเพาัะเนื้อเยื่อ จากพระศรีมหาพุทธคยา
  ต้นพระศรีมหาโพธิที่เพาัะเนื้อเยื่อ จากพระศรีมหาพุทธคยา ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากการเพาะเนื้อเยื่อ
  ต้นแม่จากพุทธคยา ซึ่งเจริญเติบโตแล้ว
  ที่พุทธศาสนิกชนได้ถวายมา
  บัดนี้ได้นำปลูกไว้ที่ระหว่างหน้า
  ศาลาเอนกประสงค์ และหน้าสำนักงาน
  มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

 • พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคีและกองเพล
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคีและกองเพล

  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทธ วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
  เป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคีและกองเพล
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี มีพระครูภัทรธรรมสุนทร
  เจ้าคณะตำบลตูม อ.ปักธงชัย
  พระครูสุวรรณธรรมประคุณ
  เจ้าคณะตำบลโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง
  นำคณะถวายผ้าป่าสามัคคี และได้ถวายกองเพล
  หน้ากว้าง ๘๐ซ.ม ความยาว ๑๕๐ซ.ม
  โดยมีคุณ อภิวิชญ์ นางศุภลักษณ์
  อภิโชติศาสตร์ และครอบครับ
  ร้านดำรงสินสังฆภัณฑ์ โคราช
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)รับการถวายปัจจัยนจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)รับการถวายปัจจัยนจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
  หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
  รับการถวายปัจจัยจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและภรรยา
  และคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
  ร่วมทำบุญทอดปฐมกฐิน แห่งการสร้างวัดฯ
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ขออนุโมทนาในผล
  แห่งการร่วมกันสร้างมหาอานิสงส์นี้...สาธุ
  เมื่อ ๑๐.๐๐ น. วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • มูลนิธิร่วมกตัญญู ถวายเงินสร้างโรงทาน ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
  มูลนิธิร่วมกตัญญู ถวายเงินสร้างโรงทาน ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

  พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
  รับการถวายเงินจาก
  คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง
  เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู
  เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู
  ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง
  มอบเงินสร้างโรงทาน
  ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ขออนุโมทนาในผล แห่งการร่วมกัน
  สร้างมหาอานิสงส์นี้...สาธุ
  เมื่อ ๑๐.๐๐ น. วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ถวายภ้ตตาหารเช้า
  คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ถวายภ้ตตาหารเช้า พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

  คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
  ถวายภ้ตตาหารเช้าพระเทพโพธิวิเทศ
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
  หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
  และคณะสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ขออนุโมทนาในผล แห่งการถวาย.
  ภัตตาหารนี้เทอญ...สาธุ
  เมื่อ ๐๗.๓๐ น. วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


 • นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อรายงานโครงการส่งทีมแพทย์ไทยไปอินเดีย
  นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อรายงานโครงการส่งทีมแพทย์ไทยไปอินเดีย

  นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
  อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  พร้อมผู้บริหาร เข้ากราบ
  ท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย -เนปาล
  เพื่อรายงานโครงการส่งทีมแพทย์
  ไทยไปอินเดียประจำปี เมื่อ ๙ ตค.๕๘
  และชมโครงการสร้างวัดสุวรรณภูมิ
  เพื่อวางแผนแนวทางตั้งศูนย์
  ดูแลผู้แสวงบุญในอนาคตต่อไป
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตฯประชุม สรุปความพร้อมคณะทำงานสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตฯประชุม สรุปความพร้อมคณะทำงานสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล
  ประชุม สรุปความพร้อมคณะทำงาน
  กับทีมออกแบบกรมศิลปากร
  การดำเนินสร้างพระมหา
  เจดีย์พุทธคยา
  มีคุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง คุณเอนก จงเสถียร
  ฝ่ายอุปถัมภ์ คุณอาทิตย์ ลิ่มมั่น
  คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์ จากกรมศิลปากร
  สรุบแบบและมอบงานให้วิศวกร
  ด้านวิศวกรโครงสร้างอาคาร เพื่อเริ่มก่อสร้างต่อไป
  (วันศุกร์ ๙ ต.ค.๕๘ )
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ดร.พระมหาคมสรณ)โฆษกพระธรรมทูต มาติดตามตรวจดูงานความคืบหน้าก่อสร้างกุฏีที่พักสงฆ์
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ดร.พระมหาคมสรณ)โฆษกพระธรรมทูต มาติดตามตรวจดูงานความคืบหน้าก่อสร้างกุฏีที่พักสงฆ์

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธ้มโม)
  โฆษกพระธรรมทูต
  มาติดตามตรวจดูงานความ
  คืบหน้าก่อสร้างกุฏีที่พักสงฆ์
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  สร้างเพิ่มอีก ๕ ห้องชุดที่ ๓
  ใกล้แล้วเสร็จ รวมทั้งหมด ๑๕ หลัง
  (พฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘)
 • พระเอ็ด สติสมปนโน รับการถวายต้นพระศรีมหาโพธิ ที่ปลูกจากเนื้อเยื่อ ต้นจากพระศรีมหาโพธิพุทธคยา
  พระเอ็ด สติสมปนโน รับการถวายต้นพระศรีมหาโพธิ ที่ปลูกจากเนื้อเยื่อ ต้นจากพระศรีมหาโพธิพุทธคยา

  พระเอ็ด สติสมปนโน รับการถวาย
  ต้นพระศรีมหาโพธิ ที่ปลูกจากเนื้อเยื่อ
  ต้นจากพระศรีมหาโพธิพุทธคยา
  เพื่อปลูกในพื้นที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ในโครงการ ปลูกศรีมหาโพธิล้านต้น
  ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
 • คุณเอนก จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็ม เอ็ม พี คอร์เปอเรท ร่วมทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการผู้จัดการบจก.เอ็ม เอ็ม พี คอร์เปอเรท ร่วมทำบุญออกพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ
  บจก.เอ็ม เอ็ม พี คอร์เปอเรท
  (กรรมการผู้สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี)
  และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ
  ออกพรรษา ตักบาตรเทโว
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
  ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
  ขออนุโมทนาในผลบุญทุกท่าน
 • ทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
  ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
  ขออนุโมทนา ผู้มาร่วมทำบุญมาในวาระนี้
 • พ.ต.อ.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง รองผบก.น9 และภรรยา ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัย ไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์
  พ.ต.อ.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง รองผบก.น9 และภรรยา ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัย ไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์

  พ.ต.อ.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง
  รองผบก.น9 และภรรยา
  ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัย
  ไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์
  พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ
  ได้เทศนาธรรม และพระสงฆ์ได้ให้พร
  เพื่อบังเกิดความเป็นศิริมงคลต่อไป
  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • งานก่อสร้างกุฎิที่พักสงฆ์ พระธรรมทูต ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  งานก่อสร้างกุฎิที่พักสงฆ์ พระธรรมทูต ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ยามค่ำ

  การวางรากฐานสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้
  เป็นสถานที่รองรับพระภิกษุที่จะมา
  ปฏิบัติกิจทางพระศาสนา
  เป็นที่รับรองเพื่อการประสานงาน
  ด้านพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
  การก้าวเดินช้าๆอย่างไม่หยุดนิ่ง
  นำไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้าอย่างประมาณการมิได้
  ท่านทั้งหลายจงร่วมใจร่วมพลังสร้างสรรค์งาน
  เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป
  ในอนาคต ณ ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้
  ขออนุโมทนาบุญแก่ท่านทั้งหลาย
  ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจและปัจจัยร่วมกันทำบุญมา
  ณ โอกาสนี้ ขอเจริญพร
 • ปรับพื้นที่ด้านหน้า ศาลาเอนกประสงค์ของวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ปรับพื้นที่ด้านหน้า ศาลาเอนกประสงค์ของวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ปรับพื้นที่ด้านหน้า ศาลาเอนกประสงค์
  ของวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  เพื่อให้บังเกิดความสะดวกและความเจริญตา
  แด่พุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ
 • ถวายตู้พระธรรมและพระไตรปิฏก วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  คุณดวน ไทเลอร์ คุณยายลำยวน กาละ และคุณจิตรา-ยศยา เย็นใจถวายตู้พระธรรมและพระไตรปิฏก วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  คุณดวน ไทเลอร์
  คุณยายลำยวน กาละ
  คุณจิตรา-ยศยา เย็นใจ
  ร่วมกันถวายตู้พระธรรมและพระไตรปิฏก
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เพื่อเป็นแสงสว่าง
  ทางปัญญา แต่อุบาสก อุบาสิกา ฯ
  ขอความเจริญ ให้บังเกิดแด่สาธุชนผู้เจริญสืบไป
  (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘)
  (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘)
 • คุณเอนก จงเสถึยร กรรมการบริหาร บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฏก
  คุณเอนก จงเสถึยร กรรมการบริหาร บจก.เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฏก

  คุณเอนก จงเสถึยร กรรมการบริหาร
  บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น
  ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฏก
  ขอความเจริญ ให้บังเกิดแด่สาธุชนผู้เจริญสืบไป
  เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระนี้
  (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘)
 • กศน.ตำบลศรีษะจระเข้น้อย ติดต่อเรื่องขอจัดตั้งบ้านหนังสือ
  กศน.ตำบลศรีษะจระเข้น้อย ติดต่อเรื่องขอจัดตั้งบ้านหนังสือ

  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางเสาธง
  มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลศรีษะจระเข้น้อย
  ดำเนินการติดต่อเรื่องขอจัดตั้งบ้านหนังสือ
  ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
  ตำบลศรีษะจระเข้ได้ส่งเสริมการอ่าน
  หนังสือนำโดย ผอ.สุภิตา บัวเลี้ยง
  และะนายสุรศักดิ์ สมภูษา
  ครู กศน.ตำบลมาดำเนินการในพื้นที่
  (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)
 • ภาพจำลองเป็นภาพมุมสูง ภาพถ่ายทางอากาศ พระมหาเจดียูุทธคยาขนาดเท่าจริง
  ภาพจำลองเป็นภาพมุมสูง ภาพถ่ายทางอากาศ พระมหาเจดีย์พุทธคยาขนาดเท่าจริง

  ภาพจำลองเป็นภาพมุมสูง ภาพถ่ายทางอากาศ
  พระมหาเจดียูุทธคยาขนาดเท่าจริง
  ภาพนี้ปรากฏที่หน้าต่างเครื่องบิน
  ทุกลำก่อนลงสู่พื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิ
  แผ่นดินทองที่รองรับพระพุทธศาสนา
  จากพุทธภูมิมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๖
  หลังพุทธปรินิพพาน โดยการนำมาของ
  พระโสณะและพระอุตตระมหาเถระ
  ภายใต้การถวายศาสนูปถัมภ์ของ
  พระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าอโศกมหาราช
  กษัตริย์ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยยิ่งแห่งอินเดีย
 • พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ ( มหาวีริโย ภิกขุ ) ต้อนรับคณะคุณโยมวิโรจน์ สิริโหราชัย
  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ ( มหาวีริโย ภิกขุ ) ต้อนรับคณะคุณโยมวิโรจน์ สิริโหราชัย ผู้บริหารการบินไทยในการนี้ได้เยี่ยมชมโครงการการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิ ฯ และโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา

  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ ( มหาวีริโย ภิกขุ )
  ต้อนรับคณะคุณโยมวิโรจน์ สิริโหราชัย
  ผู้บริหารการบินไทยในการนี้ได้เยี่ยมชม
  โครงการการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิ ฯ
  และโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์
  พุทธคยาขนาดเท่าองค์จริง คณะสงฆ์
  ได้มอบของที่ระลึก โดยมีนายแพทย์อนุสรณ์
  สิริโหราชัย เป็นตัวแทนรับมอบ
  และคณะสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญในการครั้งนี้
  วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘เวลา ๑๖.๓๕ น.
 • เตรียมพิธีมอบเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อตั้ง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  เตรียมพิธีมอบเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นนิมิตแรกเริ่มแห่งการมาถึงพระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ

  เตรียมพิธีมอบเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
  เพื่อตั้ง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  กำหนดพิธีวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  เวลา ๐๙.๐๙ น. เพื่อเป็นนิมิตแรกเริ่ม
  แห่งการมาถึง พระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ
  สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธโธ) ให้สัมภาษณ์สื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธโธ) ให้สัมภาษณ์สื่อ วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล
  ให้สัมภาษณ์สื่อหนังสือพิมพ์มติชน,
  ทีวีมติชน ช่องดิจิตอลทีวีในเครือ workpoint.
  วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง
  พระมหาเจดีย์พุทธคยาและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ในประเทศไทย ( ดินแดนสุวรรณภูมิ )
  และก็ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
  เวลา ๘.๔๕ น
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ)ปาฐกถาในงานเสวนา พุทธพลิกสุวรรณภูมิ
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ)ปาฐกถาในงานเสวนา พุทธพลิกสุวรรณภูมิ

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) ผู้อำนวย
  การหลักสูตร สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย
  หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศ
  อินเดีย-เนปาล ปาฐกถาในงานเสวนา
  พุทธพลิกสุวรรณภูมิ : สามัคคีธรรม
  แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปฏิเวธธรรม
  นำสุวรรณภูมิเรืองรอง โดยมี
  พระธรรมทูตจาก ๕ ประเทศ
  ไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา
  และลาว เข้าร่วมงานเสวนา
  จัดโดย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย
  มูลนิธิวีระภุชงค์ ที่โรงแรมโซพิเทล
  อังกอร์ โภคีธรา
  จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 • กุฏีและสำนักงานสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีชุดที่ ๒
  กุฏีและสำนักงานสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีชุดที่ ๒

  กุฏิและสำนักงานสงฆ์
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีชุดที่ ๒
  สร้างเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ
  ต่อชุดที่ ๓ อีกจำนวน ๖ หลัง
 • มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีได้นำเสบียงบุญ ไปมอบให้ ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนปากคลองมอญ
  มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีได้นำเสบียงบุญ ไปมอบให้ ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนปากคลองมอญ

  มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีได้นำเสบียงบุญ
  (ยา อาหาร ของใช้สบู่ ยาสีฟันฯลฯ)
  ไปมอบให้ ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ศรีษะจรเข้น้อย
  อ.พรพรรณ สุคนธ์วงศ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
  คุณสมพร เอี่ยมสะอาด รองปลัด อบต.ศรีษะจรเข้น้อย
  เป็นผู้รับมอบ และโรงเรียนปากคลองมอญ
  โดยมีผอ.ชำนาญ โพธิ์เอม
  เป็นผู้รับมอบถุงเสบียงบุญ
  "เสบียงบุญ เกิดจากต้นทุนศรัทธาของ
  ผู้ใจบุญมาถวายพระสงฆ์
  พระสงฆ์ได้แบ่งปันสู่สังคมพุทธไทย
  ให้กินอิ่มนอนอุ่น บุญต่อมือกุศล ต่อจิตใจ..
  คือ ศรัทธาไทยอันแท้จริง"
  เมื่อ ๒๙สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
 • สาธยายพระไตรปิฏก โดยมีพระเมธีวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ กทม.
  สาธยายพระไตรปิฏก โดยมีพระเมธีวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ กทม. ประธานนำสวดสาธยาย

  สาธยายพระไตรปิฏก โดยมีพระเมธีวรญาณ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ กทม.
  ประธานนำสวดสาธยาย เป็นการสวดมนต์
  ประจำวันทุก ๆ วันอาทิตย์
  วันนี้เป็นอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สร้างเพิ่มกุฏีที่พักสงฆ์อีกจำนวน ๖ หลัง
  สร้างเพิ่มกุฏีที่พักสงฆ์อีกจำนวน ๖ หลัง เพื่อรองรับให้เป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ผู้เดินทาง ไปแสวงบุญอินเดีย เนปาล

  สร้างเพิ่มกุฏีที่พักสงฆ์อีก
  จำนวน ๖ หลัง
  เพื่อรองรับให้เป็นที่พักสำหรับ
  พระสงฆ์ผู้เดินทาง
  พระอาคันตุกะ พระธรรมทูต
  พระสงฆ์ผู้จะเดินทาง
  ไปแสวงบุญอินเดีย เนปาล
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ สัมมนา ประชุม เพื่อทำการคัดเลือกสงฆ์อาสาไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ พุทธภูมิ
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ สัมมนา ประชุม เพื่อทำการคัดเลือกสงฆ์อาสาไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ พุทธภูมิ

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)
  สัมมนา ประชุม เพื่อทำการคัดเลือกพระสงฆ์
  อาสาไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ พุทธภูมิ
  ในปีนี้พระสงฆ์จำนวนกว่า ๓๐ รูป
  ผู้มีจิตศรัทธาเดินทางไปปฏิบัติงาน
  สายงานพระธรรมทูตที่อินเดีย-เนปาล
  จักคัดเลือกเพื่อให้เหมาะกับงานและหน้าที่ปฏิบัติ
  และการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนออกเดินทาง
  (ประชุม ๑๘ กรกฎาคม)
 • ทีมแพทย์ พยาบาล อาสามาตรวจสุขภาพ แก่พระสงฆ์ อาสาสมัคร ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษาณ แดนพุทธภูมิ
  ทีมแพทย์ พยาบาล อาสามาตรวจสุขภาพ แก่พระสงฆ์ อาสาสมัคร ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษาณ แดนพุทธภูมิ

  ทีมแพทย์ พยาบาล อาสามาตรวจสุขภาพ
  ฉีดยาวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่
  โรคบาดทะยัก คอตีบ แก่พระสงฆ์
  อาสาสมัคร ที่จะเดินทาง
  ไปปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษา
  ณ แดนพุทธภูมิ โดยมี
  นายแพทย์พัสวัสภ์ วงศ์วัชรเดช
  นายแพทย์โรคหัวใจ
  จากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
  ดร.ผุสดี ชูชีพ พยาบาล
  วิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  คุณลัดดา ขอบทอง พยาบาลวิชาชีพ
  ชำนาญการพิเศษ ดร.ทิพย์วานรินทร์ เบ็ญจนิรัตน์
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  คุณแสงจันทร์ กอบมณี
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  จากสถาบันธัญญารักษ์
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ นำพระธรรมทูต นำทำวัตรเย็นและพระสงฆ์อาสมัคร
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ นำพระธรรมทูต และพระสงฆ์อาสมัครทำวัตรเย็น

  โดยมีพระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (พระมหาดร.คมสรณ์)
  เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
  นครสาวัตถี นำพระธรรมทูต
  ทำวัตรเย็นและพระสงฆ์อาสมัคร
  ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ
  ณ แดนพุทธภูมิในพรรษานี้
  จำนวน ๒๖ รูป ที่มาพักจำวัด
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร และครอบครัว ร่วมกัน ปลูกต้นประดู่แดง
  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น และครอบครัว ร่วมกัน ปลูกต้นประดู่แดง

  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร
  บจก.เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น
  และครอบครัว ร่วมกัน ปลูกต้นประดู่แดง
  ในวาระวันคล้ายวันเกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม
  เพื่อให้บังเกิดร่มเงา เป็นความสุขความร่มเย็น
  ของวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีสืบไป
 • คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ปลูกต้นน้อยหน่า
  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ปลูกต้นน้อยหน่า

  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร
  บจก.เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น
  ปลูกต้นน้อยหน่า ในวันคล้ายวันเกิด
  ๒๕ สิงหาคม ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง
  (แทนต้นเดิมที่หมดอายุไป)
  ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีผู้ได้ปลูกไว้ในพื้นที่ตรงนี้
 • คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร บจก.เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ไหวัพระรับศีลและรับพรในวันคล้ายวันเกิด จากพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)


  คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร
  บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  ไหวัพระรับศีลและรับพรในวันคล้ายวันเกิด
  ๒๕ สิงหาคม จากพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
  หลังจากนั้น จึงได้ถวายภัตตาหารเพล
  ในชีวิตให้มีความสุขและความเจริญ
  รุ่งเรืองก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงสืบไป
 • สาธยายพระไตรปิฎกทุกวันอาทิตย์ (เวลา ๑๕.๐๐ น.) ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  สาธยายพระไตรปิฎกทุกวันอาทิตย์ (เวลา ๑๕.๐๐ น.) ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี...
  นำพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน
  ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก
  สวดมนต์ฟังธรรม ให้บังเกิดปัญญา
  ดวงตาเห็นธรรม
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • ศิษย์เก่า เตรียมอุดม รุ่น. ๓๖. ร่วมทำบุญ และปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ที่ลานจอดรถ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ศิษย์เก่า เตรียมอุดม รุ่น. ๓๖. ร่วมทำบุญ และปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ที่ลานจอดรถ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ศิษย์เก่า เตรียมอุดม รุ่น. ๓๖. ร่วมทำบุญ
  และปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ที่ลานจอดรถ
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก กันดินไหลตามแนวคันดินณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันดินไหลตามแนวคันดิน

  ภายหลังถมดินตามแนวถนนแล้ว
  พุทธศาสนิกชน ร่วมกันปลูก หญ้าแฝก
  กันดินไหลตามแนวคันดินด้านหลังศาลาฯ
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ
  พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ ร้องเพลงถวายพระพร สดุดีมหาราชา

  พุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ทำวัตรเย็น
  ร่วมกันถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
  ทรงพระชนมายุ ครบ ๘๓ พรรษา
  ร่วมร้องเพลงถวายพระพร สดุดีมหาราชา
  หน้าพระฉายาลักษณ์
 • Mr.LUWIG JOSEF JANAK จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพระพร
  Mr.LUWIG JOSEF JANAK จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพระพร

  Mr.LUWIG JOSEF JANAK
  ลุ้ควิค โจเซฟ จาร์ค (คุณ ไมเคิ้ล ประเทศเยอรมัน)
  จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
  ในวโรกาส ทรงพระชนมายุ ครบ ๘๓ พรรษา
  วันแม่แห่งชาติ
 • สวดมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ วันนี้วันแม่แห่งชาติ
  สวดมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ วันแม่แห่งชาติ

  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี...
  สวดมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
  พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
  ทรงพระชนมายุ ครบ ๘๓ พรรษา
  วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถสิริกิตต์
  12 สิงหามหาราชินี
 • ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ทำสามีจิกรรม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ทำสามีจิกรรม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระมหาสุชาติ ปภสฺสโร
  และพระสุขโรจน์ อาภากโร
  ทำสามีจิกรรม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง
  พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
  วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
  (เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)
 • ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ทำสามีจิกรรม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง

  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระมหาสุชาติ ปภสฺสโร
  และพระสุขโรจน์ อาภากโร
  ทำสามีจิกรรม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง
  พระครูสิริธัชพัฒนโสภณ
  เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
  วัดศิริเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  (เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘.)
 • พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี พระเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ทำสามีจิกรรม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะตำบลบางเสาธง

  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระมหาสุชาติ ปภสฺสโร
  และพระสุขโรจน์ อาภากโร
  ทำสามีจิกรรม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง
  พระครูบวรพัฒนโสภณ
  เจ้าคณะตำบลบางเสาธง ศรีษะจระเข้
  วัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  (เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘.)
 • การสวดพระปริตร ทุก ๆ วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลาสามโมงเย็น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นต้นไป
  การสวดพระปริตร ทุก ๆ วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลาสามโมงเย็น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้

  การสวดพระปริตร
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
  มีทุก ๆ วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลาสามโมงเย็น
  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่เป็นต้นไป
 • พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ และพระภิกษุผู้จำพรรษากาลวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ และพระภิกษุผู้จำพรรษากาลวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระภิกษุผู้จำพรรษากาล
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  (ตามลำดับ)
  พระสุขโรจน์ อาภากโร
  พระมหานิวัตร กลฺยาณวฑฺฒโน
  พระครูพระครูศรีพัฒน์วีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ
  และพระมหาสุชาติ ปภสฺสโร
  รวม ๕ รูป
 • ต้นน้อยหน่า ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ซึ่งมีผู้กล่าวว่าจะมีการมาสร้างวัดตรงนี้จึงปลูกไว้
  ต้นน้อยหน่า ที่วัดสุวรรณภูมิฯซึ่งมีผู้กล่าวว่าจะมีการมาสร้างวัดตรงนี้

  ต้นน้อยหน่า ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ซอยศรีษะจระเข้ ๘ ลาดกระบัง ๕๔
  ซึ่งมีผู้กล่าวว่าจะมีการมาสร้างวัดตรงนี้จึงได้มา
  จุดธูปปักไว้ที่ต้นน้อยหน่าไว้เป็นการยืนยัน
  ให้เกิดมามั่นใจว่าจริงแท้แน่นอน ณ ปัจจุบัน
  มีการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  และการสร้างสังเวชนียสถานขนาดเท่าจริงทั้ง ๔ แห่งขึ้นที่นี่....
  จากนั้นไม่นานต้นน้อยหน่า ก็ตายลง
  และมีการปลูกทดแทนขึ้นมา ทดแทนต้นเดิม
 • พระภิกษุวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีถ่ายภาพทีมงานก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิฯ
  พระภิกษุวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีถ่ายภาพทีมงานก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิฯ

  พระภิกษุวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  นำโดยพระครูศรีพัฒนวีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานก่อสร้างวัดฯ
  คุณเอนก จงเสถึยร กรรมการผู้จัดการ
  บจก.เอ็ม เอ็ม ซี คอร์เปรอเรท
  ภายหลังการประชุม บทบาท
  และหน้าที่ความรับผิดชอบ
  (วันเข้าพรรษา๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ )
 • พระครูพระครูศรีพัฒน์วีราภรณ์ ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี นำเวียนเทียนภายในพระอุโบสถ
  พระครูศรีพัฒน์วีราภรณ์ ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี นำเวียนเทียนภายในศาลาเอนกประสงค์

  พระครูศรีพัฒน์วีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  และคณะสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชน
  เวียนเทียนภายในศาลาเอนกประสงค์
  ด้วยมีฝนตกลงภายนอก
  (๓๐ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา)
 • คุณนันทณัฎฐ์ น้อยบัวทิพย์ และกลุ่มสร้างรอยพระพุทธบาท ถวายภาพรอยพระพุทธบาทจำลอง
  คุณนันทณัฎฐ์ น้อยบัวทิพย์ และกลุ่มสร้างรอยพระพุทธบาท ถวายภาพรอยพระพุทธบาทจำลอง

  พระครูศรีพัฒน์วีราภรณ์
  ประธานสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  รับการถวายภาพรอยพระพุทธบาทจำลอง
  เพื่อให้ไว้ในบวรพุทธศาสนา
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  จากคุณนันทณัฎฐ์ น้อยบัวทิพย์
  และกลุ่มสร้างรอยพระพุทธบาทไว้
  ในพระพุทธศาสนา (๓๐ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา)
 • พระเทพโพธิวิเทศ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ คณะกรรมการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา มาทัศนา พุทธคยาจำลองที่เมืองเนปิดอร์ ของพม่า
  พระเทพโพธิวิเทศพระครูปริยัติโพธิวิเทศ คณะกรรมการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา มาทัศนาพุทธคยาจำลองที่พม่า

  คณะกรรมการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี นำโดยพระเดชพระคุณ
  พระเทพโพธิวิเทศ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ .คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง,
  คุณเอนก จงเสถียร มาศึกษาดูงาน
  การสร้างพระมหาเจดีย์
  พุทธคยาจำลอง สร้างโดยรัฐบาลพม่า
  ใช้เวลาการก่อรวมสร้าง
  สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ๒ ปี
  สำหรับเจดีย์พุทธคยาจำลองเท่าขนาดจริง
  พร้อมสัตตมหาสถาน ในเขตบริเวณเนื้อที่ ๓๐ ไร่
  เนื้อที่โครงการทั้งหมด ๒๕๐ ไร่
  ใช้งบประมาณทั้งโครงการ ๘,๕๐๐ ล้านบาท
  สถานที่แห่งนี้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยว
  ทางศรัทธาของชาวพุทธที่สำคัญประจำเมืองหลวง
  ธัมเมกขสถูป ที่แสดงปฐมเทศนา จำลองจากสารนาถ
  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี ปนะเทศ อินเดีย
  สร้างที่เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า
 • คุณอังคณา อนัตะมัย และพนักงานจากบริษัทคิงเพาเวอร์ มาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
  คุณอังคณา อนัตะมัย และพนักงานจากบริษัทคิงเพาเวอร์ มาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

  พนักงานจากบริษัทคิงเพาเวอร์
  อินเตอร์นชั่นแนล กรุ๊ป
  โดยคุณอังคณา อนัตะมัย
  มาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  เสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม
 • พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)เป็นประธานรับเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแก่วัดไทยและวัดพุทธนานาชาติ จำนวน 53 วัด
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)เป็นประธานรับเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแก่วัดไทยและวัดพุทธนานาชาติ จำนวน 53 วัด

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้า
  พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
  เป็นประธานรับเทียนพรรษา
  เทียนปาฏิโมกข์ ผ้าอาบน้ำฝน
  และจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อนำไปถวาย
  แก่วัดไทยและวัดพุทธนานาชาติ จำนวน 53 วัด
  ในแดนพุทธภูมิ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘
 • พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)  ดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) ดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล

  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาย อินเดีย-เนปาล
  ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
  และพระธรรมทูตไทยยังคงช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  ตามมติมหาเถรสมาคม
  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตไทย เยี่ยมงานเผยแผ่ที่วัดพระราชวังกพิลพัสดุ์
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตเยี่ยมงานเผยแผ่ที่วัดพระราชวังกพิลพัสดุ์

  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล
  และพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)เยี่ยมงานเผยแผ่ที่วัดพระราชวังกพิลพัสดุ์ วางแผ่นศิลามงคลสร้างโรงเรียน ให้ลูกหลานชาวเมืองกพิลพัสดุ์
 • พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เยี่ยมชมการทำงานก่อสร้างวัดไทยนิโคธาราม เนปาล
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เยี่ยมชมการทำงานก่อสร้างวัดไทยนิโคธาราม เนปาล

  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล
  เยี่ยมชมการทำงานก่อสร้างวัดไทยนิโคธาราม
  เนปาล และพระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)
  มีพระครูนิโครธบุญญากร เป็นเจ้าอาวาส
  ขณะนี้กำลังก่อสร้างในหลายๆส่วนงาน
  เพื่อขยายงานพระธรรมทูต
  สายประเทศอินเดีย-เนปาล
  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • นำพระภิกษุ ดร.มาโนช พระสงฆ์อินเดีย ชมโครงการสร้างพุทธสถาน
  นำพระภิกษุ ดร.มาโนช พระสงฆ์อินเดีย ชมโครงการสร้างพุทธสถาน

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)
  นำพระภิกษุ ดร.มาโนช พระสงฆ์อินเดีย
  เป็นพระเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมหาเจดีย์
  พุทธคยา รัฐพิหาร -อินเดีย
  ชมโครงการสร้างพุทธสถาน
  สังเวชนียสถานจำลอง ๔ ตำบล
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
  16 กรกฎาคม 2558
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)ตรวจความคืบหน้า เร่งถมที่ ปรับพื้นที่
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)ตรวจความคืบหน้า เร่งถมที่ ปรับพื้นที่

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)ตรวจความคืบหน้า เร่งถมที่ ปรับพื้นที่
  เช้า สาย บ่ายและค่ำ ณ
  สถานที่ก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี
  เพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญ อำนวยความ
  สะดวกทั้งพระสงฆ์และญาติโยมผู้จะเดินทาง
  ไปไหว้พระแดนพุทธภูมิ
  ประเทศอินเดีย- เนปาล เพื่อให้ได้ทันใช้
  ในฤดูกาลแสวงบุญที่จะมาถึงนี้
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ตรวจความคืบหน้าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ๖ หลัง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ตรวจความคืบหน้าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ๖ หลัง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี


  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)
  เดินทางกลับมาจากอินเดีย 12 กรกฏาคม
  ก็ ตรวจความคืบหน้าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ๖ หลัง
  เพื่อให้ทันเข้าพรรษากาลแรก
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ ซึ่งเสร็จทันจะสามารถ
  รองรับพระสงฆ์ได้ ๑๒ รูป
  ภายในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม เดือนนี้
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทย ดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล

  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล
  ดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  ชาวเนปาล พระธรรมทูตไทยยังคงช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล
  ตามมติมหาเถรสมาคมวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  เวลา ๐๙.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นเนปาล
  รองสมเด็จพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
  เจ้าคณะภาค ๑๐ ประธานสำนักงาน
  กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
 • Shree Rajesh Pandey ส.ส.จากรัฐบาลกลาง อินเดีย มานิมนต์ให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องพัฒนาเส้นทาง
  Shree Rajesh Pandey ส.ส.จากอินเดีย พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์) มานิมนต์ให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องพัฒนาเส้นทาง ไหว้พระพุทธสถาน

  9กรกฎาคม Shree Rajesh Pandey
  ส.ส.จากรัฐบาลกลาง อินเดีย มานิมนต์
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์)
  ให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องพัฒนาเส้นทาง
  ไหว้พระพุทธสถานโดยรัฐบาล
  กำลังศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ของ
  การสร้างสนามบินนานาชาติที่กุสินารา
  เพื่อรองรับผู้แสวงบุญนานาชาติ
  พร้อมพัฒนาถนนทั่วสังเวชนียสถาน
  โดยขณะนี้ได้แจ้งว่ารัฐบาล
  ได้อนุมัติงบประมาณสร้างถนนเส้นทางจาก
  Varanasi -Kushinagar -ด่านโสเนารี -
  และกำลังผลักดันให้พัฒนาเส้นทาง
  ด่านโสเนารี -สาวัตถี- พาราณสี ต่อไป
 • พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต ตรวจงานที่วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
  พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต ตรวจงานที่วัดไทยลุมพินี (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

  พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต
  สายประเทศอินเดีย -เนปาล
  และพระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)
  ตรวจงานที่วัดไทยลุมพินี
  ประเทศเนปาลงานปรับแนวถนน,
  ซ่อมทาสีพระอุโบสถ,ศาลาต้อนรับพระมหาเถระ,
  กุฏิรับสมเด็จ งานเตรียมการตัดลูกนิมิต
  และการวางแผนงานในช่วง
  พรรษากาล ๒๕๕๘ นี้
 • พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) นำคณะพระสงฆ์ ทำพิธีสักการะบูชาพระมหาเจดีย์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) นำคณะพระสงฆ์ ทำพิธีสักการะบูชาพระมหาเจดีย์พุทธคยา

  เมื่อ ๔ กรกฎาคม
  พิธีสักการะบูชาพระมหาเจดีย์
  และต้นพระศรีมหาโพธิ์ขอพร
  สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาเหมือนองค์จริง
  วันนี้จึงประกอบพิธีบูชาทวยเทพ
  อารักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิแห่งนี้
  รายละเอียดแบบพระมหาเจดีย์พุทธคยา
  ณ สถานที่จริงทุกซอกทุก
  มุม ทุกเหลี่ยม รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมด
  เพื่อนำมาสร้างณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ให้ทีความสมบูรณ์ สวยงาม ตามแบบ
  งานสถาปัตยกรรมพุทธอันยิ่งใหญ่
  แห่งแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ
  สยามประเทศนาว่า "ไทย"
  เมื่อ ๔ กรกฏาคม
 • พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ นำคณะสำรวจ คัดลอก รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อนำมาสร้าง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ นำคณะสำรวจ คัดลอก รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อนำมาสร้าง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ๓ กรกฎาคม พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)
  นำคณะสำรวจ คัดลอก
  รายละเอียดแบบพระมหาเจดีย์พุทธคยา
  ณ สถานที่จริงทุกซอกทุก มุม ทุกเหลี่ยม
  รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อนำมาสร้าง
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ให้ทีความสมบูรณ์
  ทุกอย่างประสงค์เป็นไปตามปรารถนาทุกประการ
 • ทีมสถาปนิกจากกรมศิลปากร และท่านพระมหานิพนธ์ ญาณธีโร กำลังคัดลอกแบบ
  ทีมสถาปนิกจากกรมศิลปากรและท่านพระมหานิพนธ์ ญาณธีโร กำลังคัดลอกแบบพระมหาเจดีย์พุทธคยาองค์จริง

  ที่วัดไทยพุทธคยา ๒ กรกฏาคม
  ท่านพระมหานิพนธ์ ญาณธีโร
  รับมอบหมายจากพระเทพโพธิวิเทศ
  กับทีมสถาปนิกจากกรมศิลปากร
  ผู้ประสานงาน กำลังคัดลอกแบบ
  วัดแบบ ถอดขนาด
  ทั้งลวดลายพระมหาเจดีย์พุทธคยาองค์จริง
  มีคุณอาทิตย์ ลิ่มมั่น คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์,
  คุณพีระพงษ์ พีระสมบัติ วิศวกร และคุณวรกมล
  ผู้ประสานงานให้ได้ขนาด ๑ :๑
  เพื่อให้ได้ขนาดพระมหาเจดีย์
  ที่สมจริงและสมบูรณ์ที่สุด
 • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างวัดสุวรรณภูมิ สร้างสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งขนาดเท่าจริี่ง
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างวัดสุวรรณภูมิ และสังเวชนียสถานทั้ง ๔

  วัดสุวรรณภูมิพุทธขยันตี ได้ดำเนินการก่อสร้าง
  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ที่บริเวณใกล้ๆกันกับสนามบินสุวรรณภูมิ....
  และสร้างสังเวชนียสถาน
  ทั้ง ๔ แห่งขนาดเท่าจริี่ง....
  สอบถามที่ 02-3312600,
  090-519-7989
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
  ตารางวาละ ๙,๙๙๙ บาท
  หรือตามกำลังศรัทธา
  ชื่อบัญชีวัดมหาธาตุเพื่อวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ธนาคารธนชาติสาขาท่าพระจันทร์
  เลขที่บัญชี 224-6-02600-2
  และ....ติดต่อเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตร
  (ลดหย่อนภาษีได้)ที่ โทรศัพท์หมายเลข090-519-7989
  โทรสาร: 02 -331-2600
  อีเมล์ : watsuvarnabhumi@gmail.com
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พบรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรีนำ ทีมคัดแบบมหาเจดีย์พุทธคยา
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พบรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรีนำทีม คัดแบบมหาเจดีย์พุทธคยา

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  ด้ไปพบรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
  ศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิต
  เพื่อเชิญเป็นที่ปรึกษาการออกแบบ
  งานสถาปัตย์ สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยัน
  และนำทีมคัดแบบมหาเจดีย์พุทธคยา
  จากกรมศิลปากร ศิษย์รุ่นแรกของอาจารย์
  เช่นคุณอาทิตย์ ลิ่มมั่น นักสถาปัตยกรรม,
  คุณธนารัตน์ ไปพบเพื่อปรึกษา
  และศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางไปอินเดียเพื่อ
  วัดขนาดและแบบมหาเจดีย์จากพุทธคยา
  อินเดีย เพื่อนำกลับมาให้ได้เหมือนองค์จริงมากที่สุด
  เพราะการสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา
  ณ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีใกล้สนามบินสุวรรณภูมินั้น
  จะเป็นผลงานที่แสดงสู่สายตาคนทั่วโลก
  แลเป็นสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนา
  ณ แผ่นดินสุวรรณภูมิจากพุทธภูมิ
 • พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลทำวัตรสวดมนต์ ณ หอสวดมนต์ชั่วคราววัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลทำวัตรสวดมนต์ ณ หอสวดมนต์ชั่วคราววัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
  ทำวัตรสวดมนต์
  ณ หอสวดมนต์ชั่วคราววัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
  เวลา ๑๙.๐๐ -๒๐.๐๐ น.
 • ศึกษาดูงานก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม
  ศึกษาดูงานก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศฯ
  ศึกษาดูงานก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง
  ณ วัดปัญญานันทาราม คลองหก อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี สร้างขนาดความสูง ๓๐ เมตร
  ย่อขนาดจากองค์จริงพุทธคยา
  อินเดียสูง ๕๑ เมตร
  ดำเนินการก่อสร้างโดยพระปัญญานันทมุนี
  เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
  เพื่อเป็นพุทธมหาเจดีย์
  แห่งการน้อมระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • สร้างวิหาร ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ ที่สลักจากหินดำจากแหล่งหินที่นำมาสร้างองค์จริง
  สร้างวิหาร ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศฯ
  สร้างวิหาร ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ
  ที่สลักจากหินดำจากแหล่งหินที่องค์จริง
  จำลองขนาดเท่าองค์จริง
  จากนาลันทา บ้านเกิดพระอัครสาวก
  พระสารีบุตร โมคคัลลนะ แดนพุทธภูมิ
  สู่บุรีรัมย์ แดนมาตุภูมิ วางแผนปรับพื้นที่ ๑๙ไร่
  หลวงพ่อองค์ดำนี้ สร้างพร้อมสังเวชนียสถาจำลอง ๔ ตำบล
  และเจดีย์ประจำวันเกิด เป็นความปรารถนาของท่านคมสรณ์
  เพื่อการพัฒนาบ้านเกิด ในกาลอันใกล้นี้ หลวงพ่อดำที่กลันทา บุรีรัมย์
 • พระครูปริยัติโพธิวิเทศ สร้างพระมูลคันธกุฏีจำลองไว้ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ สร้างพระมูลคันธกุฏีจำลองไว้ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศฯ
  สร้างพระมูลคันธกุฏีจำลองไว้
  วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย
  เพื่อให้สาธุชนผู้่จริญ ได้กราบบูชา
  ภายในวัดเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
 • พระครูนิโครธปุญญากร (ดร.มหาปรีชา) นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันเวลา ๑๙.๐๐ น
  พระครูนิโครธปุญญากร (ดร.มหาปรีชา) นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันเวลา ๑๙.๐๐ น

  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระครูนิโครธปุญญากร (ดร.มหาปรีชา)
  และ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
  มีพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์
  พระครูสังฆรักษ์สงกรานต์
  นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันเวลา ๑๙.๐๐ น.
  ขอเชิญตามสะดวกกันเถิด
 • เร่งสร้างกุฏิน๊อคดาวน์ เพื่อให้เป็นที่พักสงฆ์ผู้จะเข้าอยู่จำพรรษา
  เร่งสร้างกุฏิน๊อคดาวน์ เพื่อให้เป็นที่พักสงฆ์ผู้จะเข้าอยู่จำพรรษา

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศฯ ควบคุมการทำงาน
  เร่งปรับพื้นที่เร่งสร้างกุฏิน๊อคดาวน์
  เพื่อให้เป็นที่พักสงฆ์ผู้จะเข้าอยู่จำพรรษา
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
  ณ สถานที่พักสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • สร้างกุฏิน๊อคดาวน์ เพื่อให้เป็นที่พักสงฆ์ผู้จะเข้าอยู่จำพรรษา
  สร้างกุฏิน๊อคดาวน์ เพื่อให้เป็นที่พักสงฆ์ผู้จะเข้าอยู่จำพรรษา

  สร้างกุฏิน๊อคดาวน์
  เพื่อให้เป็นที่พักสงฆ์ผู้จะเข้าอยู่จำพรรษา
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ดูแลการก่อสร้าง
  ถวายความสะดวกนี้โดยคุณเอนก จงเสถียร
  และคณะกรรมการมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • โครงการ แตกหน่อโพธิปัญญา ปลูกกล้าธรรม นำสู่เรือน
  โครงการแตกหน่อโพธิปัญญ ณ แดนตรัสรู้

  โครงการ แตกหน่อโพธิปัญญา
  ปลูกกล้าธรรม นำสู่เรือน
  รับเยาวชนจำนวน๗๐ คน
  ๗สัตตมหาสถาน ๗ วัน
  ณ พุทธคยาแดนตรัสรู้
  เข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อได้ที่ 093-9514935
 • ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธ้ม โฆษกพระธรรมทูต แถลงข่าวเปิด โครงการแตกหน่อโพธิปัญญาปลูกกล้าธรรมนำสู่เรือน

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธ้มโม)
  โฆษกพระธรรมทูต
  งานแถลงข่าวเปิด โครงการ
  แตกหน่อโพธิปัญญา
  ปลูกกล้าธรรม นำสู่เรือน
  วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
  เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐
  ณ ห้อง Aoditorium ศูนย์สร้างสรรค์
  งานออกแบบ ชั้น ๕ ศูนย์การค้า
  ดิเอมโพเรียม พร้อมพงษ์
 • ปลูกฝังธรรมผ่านค่ายเยาวชน คม ชัด ลึก หน้าบันเทิง ศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ปลูกฝังธรรมะผ่านค่ายเยาวชน จาก คม ชัด ลึก หน้าบันเทิง ศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ปลงฝังเยาวชน ปลูกฝังธรรมผ่านค่ายเยาวชน
  รายงานข่าวจาก คม ชัด ลึก หน้าบันเทิง
  เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเรื่องของคุณธรรม
  พุทธศาสน์ เมื่อศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก ได้ทุกวันตามอัธยาศัย
  ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก ได้ทุกวันตามอัธยาศัย เวลา ๑๙.๐๐ -๒๐.๐๐ น.

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก
  ได้ทุกวันตามอัธยาศัย
  ณ หอสวดมนต์ชั่วคราววัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และทำวัตรสวดมนต์เย็น
  เวลา ๑๙.๐๐ -๒๐.๐๐ น.ได้ทุก ๆ วัน
 • เร่งปรับพื้นที่ ถมดินเพื่อสร้างอาคาร รับรองเพื่อรองรับพระสงฆ์พระธรรมทูตผู้เดินทาง
  เร่งปรับพื้นที่ ถมดินเพื่อสร้างอาคาร รับรองเพื่อรองรับพระสงฆ์พระธรรมทูต ผู้แสวงบุญอินเดีย เนปาล

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศฯ ควบคุมการทำงาน
  เร่งปรับพื้นที่ ถมดินเพื่อสร้างอาคาร
  รับรองเพื่อรองรับพระสงฆ์ พระธรรมทูตผู้เดินทาง
  และผู้แสวงบุญอินเดีย เนปาล
  ๒๑ มิถุนายน
 • พระสงฆ์พระธรรมทูตไทยที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ออกรับอาหารบิณฑบาต
  พระสงฆ์พระธรรมทูตไทยที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ออกรับอาหารบิณฑบาต

  พระสงฆ์พระธรรมทูตไทยที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ออกรับอาหารบิณฑบาต
  ตามหมู่บ้าน ผ่านคลอง ข้ามสะพาน
  ในบริเวณชุมชุนใกล้เคียง
  เช่น หมู่บ้านพกฤษา ๕๘,
  ชุมชนคลองมอญ,
  จระเข้น้อย, คลองปากน้ำ,
  ระยะทางสายการบิณฯ
  ไปกลับประมาณ ๖ กิโลเมตร
  ใช้เวลาเดินบิณฯ ๑.๓๐ ชม. ..
  สาธุ ขอศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  จงดำรงมั่นตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ
 • มุมหนังสือแจกฟรี วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  รับแจกฟรี เจริญปัญญา

  มุมหนังสือแจกฟรี วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  -พระพุทธมนต์
  -ตามรอยบาทพระศาสดาอินเดีย-เนปาล
  -สู่แดนพุทธองค์
  -อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  -หนังสือสวดมนต์ภาษาฮินดี อังกฤษฯลฯ
  ที่เขียนโดย พระเทพโพธิวิเทศ
  (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตส่ยอินเดีย -เนปาล
  เชิญรับแจกฟรี เจริญปัญญา ปารมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
  ณ บริเวณก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์เพื่ออยู่จำให้ทันเข้าอยู่จำพรรษาปีนี้
  เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์เพื่ออยู่จำให้ทันเข้าอยู่จำพรรษาปีนี้ ในราคาหลังละ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

  เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์เพื่ออยู่จำให้ทัน
  เข้าอยู่จำพรรษาปีนี้ จำนวน ๗ หลัง
  ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพ
  ในราคาหลังละ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
  ส่วนกุฏิสงฆ์แบบถาวรจะสร้างในโอกาสต่อไป
 • ประชุมคณะกรรมการ สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)ประธานดำเนินการก่อสร้าง ประชุมคณะกรรมการ สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ประชุมคณะกรรมการ
  สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)
  ประธานดำเนินการก่อสร้าง พิจารณาปรับผัง
  วางแผน ดำเนินตามแปลนงาน
  ให้โครงการเดินหน้าต่อไปตามกำหนด
  ถูกต้องและดีงามทุกประการ
 • เปิดโรงทาน เลี้ยงทุกคนฟรี ทุก ๆ วันอาทิตย์เวลา ๐๗.๐๐ น. -๑๓.๐๐ น.
  เปิดโรงทาน เลี้ยงทุกคนฟรี ทุก ๆ วันอาทิตย์เวลา ๐๗.๐๐ น. -๑๓.๐๐ น.

  เปิดโรงทาน เลี้ยงทุกคนฟรี
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ทุก ๆ วันอาทิตย์เวลา
  ๐๗.๐๐ น. -๑๓.๐๐ น.
  เจ้าภาพโดย คุณเอนก จงเสถียร
  นำปฏิปทาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
  เปิดโรงทานเลี้ยงผู้คนครั้งสมัยพุทธกาล
  มาแสดงให้ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันกาล
  ขอเชิญท่านทั้งหลายจงมาดื่ม จงมารับประทาน
  ให้อิ่มหนำ สำราญตามความปรารถนากันเถิด
 • เปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 39 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส
  ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

  พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย
  ในสหรัฐอเมริกา สามัญครั้งที่ 39
  วันที่ 12 มิถุนายน ณ วัดไทยลอสแองเจลิส
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล แสดงวิสัยทัศน์การบริหารวิธิการ
  เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารพระธรรมทูตอินเดีย -เนปาล จัดวันบูรพาจารย์ ณ สนง.มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ประชุมคณะกรรมการบริหารพระธรรมทูตอินเดีย -เนปาล จัดวันบูรพาจารย์

  ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  พระธรรมทูตอินเดีย -เนปาล
  ณ สนง.มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  เพื่อเตรียมงานจัดวันบูรพาจารย์
  ระหว่าง วันที่ ๑๖ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
  ณ วัดไทยวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดียมีพระวิเทศโพธิคุณ
  วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา พระครูบูรพาธรรมประทีป
  พระครูปริยัติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา
  รัฐพิหาร อินเดีย ร่วมประชุม
  (ประชุมเมื่อ 12 มิถุนายน )
 • ยอดปัจจัยร่วมทอดผ้าป่า ซื้อที่ดินสร้างวัดสุวรรณภูมิ ๒๑,๔๘๓,๔๘๔.- บาท
  ถวายปัจจัยซื้อที่ดินสร้างวัดสุวรรณภูมิ ๒๑,๔๘๓,๔๘๔.- บาท

  ยอดปัจจัยร่วมทอดผ้าป่า
  ซื้อที่ดินสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ รวมปัจจัย
  ๒๑,๔๘๓,๔๘๔.- บาท
  ขออนุโมทนาศรัทธาทุกดวงจิต
  ทุกสายบุญพุทธภูมิ-สุวรรณภูมิ
  น้อมถวายเพื่อร่วมในการซื้อที่ดินจำนวน ๔๕ ไร่ ๆ ละ ๒.๕ ล้านบาท

 • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  นสพ.ข่าวสด ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  นสพ.ข่าวสดหน้าพระเครื่อง
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุน
  สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  วันอาทิตย์ที่๗ มิถุนายน๒๕๕๘
  เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • คุณฤาภาวดี เอี่ยมภักดี และคณะถวายปัจจัย
  คุณฤาภาวดี เอี่ยมภักดี และคณะถวายปัจจัยจำนวน ๑,๐๑๐,๔๐๐.- บาท

  ขออนุโมทนาคุณฤาภาวดี เอี่ยมภักดี และคณะ
  ถวายปัจจัยจำนวน ๑,๐๑๐,๔๐๐.- บาท
  เพื่อร่วมทอดผ้าป่าทำบุญซื้อที่ดิน
  สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • ผู้ทำคุณประโยชน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
  ผู้ทำคุณประโยชน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  ผู้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในวาระทำงานผู้ทำคุณประโยชน์
  เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (วัดไทยเชตวันมหาวิหารอินเดีย)พระครูปริยัติธรรมวิเทศ(วัดไทยนาลันทา อินเดีย)พระครูศรีพัฒน์วีราภรณ์ (วัดพระราชกบิลพัสดุ์ เนปาล)
  เมื่อ ๒๙ พฤษภ่าคม ๒๕๕๘
 • พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ) ถ่ายภาพร่วมกับศิษยานุศิษย์
  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ) ถ่ายภาพร่วมกับศิษยานุศิษย์

  พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)
  ถ่ายภาพร่วมกับศิษยานุศิษย์
  ที่หน้าปะรำพิธีท้องสนามหลวง
  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  วิสาขบูชาโลก
  เมื่อ ๒๙ พฤษภ่าคม ๒๕๕๘
 • งานมุทิตาจิต ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
  งานมุทิตาจิต ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  ผู้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
  ในวาระทำงานผู้ทำคุณประโยชน์
  เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  ในต่างประเทศงานมุทิตาจิต
  วันศุกร์ที่๒๙ พฤษภาคม๒๕๕๘ เวลา๑๙.๐๐ น
  ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • ภาพเวียนเทียนครั้งแรก วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ
  ภาพเวียนเทียนครั้งแรก วันวิสาขบูชา

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  (ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธ้มโม)
  โฆษกพระธรรมทูต
  นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนครั้งแรก
  ในวันวิสาขบูชา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ณ ที่สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • อัญเชิญช่อดอกไม้พระราชทาน มีเดชพระคุณพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ฯ
  อัญเชิญช่อดอกไม้พระราชทานฯ

  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ครบรอบอายุ
  วัฒนมงคล ๕๙ ปี ณ สถานที่ก่อสร้าง
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  มีผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าหลานเธอ
  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  อัญเชิญช่อดอกไม้พระราชทาน
  มีเดชพระคุณพระธรรมสุธี
  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ฯ
  ประธานสงฆ์ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา
  ประธานมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • คุณศุภกฤต พลามิตร และญาติมิตร ถวายระฆัง
  คุณศุภกฤต พลามิตร และญาติมิตร ร่วมถวายระฆัง

  ขออนุโมทนาคุณศุภกฤต พลามิตรและญาติมิตร
  ถวายระฆัง เพื่อเป็นสัญญาณแห่งบุญ
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ใบอนุญาตตั้งมูลนิธิมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ใบอนุญาติตั้งมูลนิธิ
  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  เลขที ๒/๒๕๕๘
  วัตถุประสงค์
  ๑.ก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๒.บำรุงรักษาและบริหารวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  ๓.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล
  และสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
  ๔.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
 • พระภิกษุผู้เดินเท้าธุดงค์ในประเทศอินเดีย รับบิณฑบาตรพุทธศาสนิกชน

  พระภิกษุผู้เดินเท้าธุดงค์ในประเทศอินเดีย
  ระยะทาง ๑,๒๕๐ กิโลเมตร
  รับบิณฑบาตรพุทธศาสนิกชน
  ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • สรงน้ำพระุ์เทพโพธิวิเทศ(วีระยุทธ วีรยุทโธ)

  คุณหญิง สุดารัตน์ ุเกยุราพันธุ์
  สรงน้ำพระุ์เทพโพธิวิเทศ(วีระยุทธ วีรยุทโธ)
  หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
  และแสดงมุทิตาจิตใน
  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
  ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ มาสำรวจเพื่อขอใช้วัดพิจารณาเป็นแหล่งเรียนรู้
  กศน.สมุทรปราการ มาสำรวจเพื่อขอใชัวัดพิจารณาเป็นแหล่งเรียนรู้พุทธภูมิศึกษา

  ผู้บริหาร สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
  จังหวัดสมุทรปราการ มาสำรวจเพื่อขอ
  ใช้วัดพิจารณาเป็นแหล่งเรียนรู้
  และพุทธภูมิศึกษา
  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริจาคออฟฟิตสำนักงานเพื่อการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  บริจาคออฟฟิตสำนักงาน

  คุณเนตรนภิส ตั้งตรงวัฒนา
  Napis Enterprise Co.Ltd.
  บริจาคออฟฟิตสำนักงาน
  เพื่อการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
 • จำวัดเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  จำวัดเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
  พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม
  มาจำวัดเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  ณ วัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี
 • ที่อยู่ตามทะเบียน
  ที่อยู่ตามทะเบียน วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  เลขที่ ๙๘๙ หมู่ ๙ ซ.จระเข้น้อย๘
  ถ.วัดศรีวารีน้อยบางเสาธง
  จ.สมุทรปราการ10540
 • สำนักงานมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  สำนักงานมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

  ออฟฟิตสำนักงานมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
  อยูภายใน พื้นที่ของวัด ที่ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่นี่
 • เจ้าหน้าตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยที่วัดสุวรรณภูมิ
  หน่วยรักษาความปลอดภัย

  เจ้าหน้าตำรวจ มาดูแลความเรียบร้อย
  และตรวจตราสถานที่สร้าง
  วัดสุวรรณภูมิยามค่ำคืน
  โดยความเอื้อเฟื้อจาก
  สถานีตำรวจนครบาล ลาดกระบัง...
#1 โดย: พัทธนันท์ แสนสุข [IP: 171.100.24.xxx]
เมื่อ: 2015-05-29 00:01:38
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ,พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์) และพระอาจารย์ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลทุกรูป ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
#2 โดย: ชัย วิมุติเกษมสุข [IP: 183.88.30.xxx]
เมื่อ: 2015-10-24 14:22:01
เจริญพร โมทนาสาธุ สาธุ สาธุ.
#3 โดย: สุมิตร [IP: 171.4.239.xxx]
เมื่อ: 2017-09-13 05:40:28
กราบนมัสการพระเดชพระคุณฯ ช่วงกลางเดือนหน้าฯจะไปบวชร่วมกิจกรรมฯ เพื่อในหลวง
กับทางวัดด้วยครับ
#4 โดย: lee [IP: 1.20.250.xxx]
เมื่อ: 2018-02-01 15:16:22
กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและกัลยาณธรรมทุกท่าน ขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ _/\_

พอดีได้มีโอกาสร่วมบุญโอนเงินเข้าไป ขอน้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา ปัจเจกบูชา โพธิสัตวบูชา อรหันตบูชา เจ้าค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

กรุณากรอกข้อความ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 103,134