เข้าวัด

ขอเชิญร่วมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่
สร้าง วัดสุรรณภูมืพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตร้สรู้ธรรม
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธสถานหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้่างสังเวชนียสถาน๔
ให้เป็นนิมิตหมายแห่งพุทธศาสนา พุทธภูมิในถิ่นสุวรรณภูมิ

ติดต่อร่วมสร้างมหากุศล ร่วมสร้างบุญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธขยันตี มีกำหนดสร้างในปี 2557
ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
ที่บริเวณใกล้ๆกันกับสนามบินสุวรรณภูมิ....
ซอยศรีษะจระเข้ ๘  ถนนศรีวารีน้อย บางเสาธง (ลาดกระบัง) สมุทรปราการ
สร้างสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งขนาดเท่าของจริงที่นี่.....
สอบถามที่ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
โทร 02-1844539-41 มาร่วมกัน สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน..
.....จึงขอเชิญท่านผู้ศรัทธาทุกหมู่เหล่า
ร่วมอนุโมทนา ร่วมบุญ มหากุศลที่ควรที่ควรภาคภูมิใจในพุทธภูมิโดยทั่วกัน ....           

 

       

ผังบริเวณก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้ลงตัวแล้ว
ตามแนวดำหริของพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประกอบด้วย ๓ เขตหลัก ๆ ดังนี้
๑. เขตศักดิ์สิทธิ์ พุทธาวาส ประกอบด้วย
-สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และพุทธสถานที่สำคัญอื่น ๆ พุทธภูมิศึกษา
๒. เขตธรรมาวาส ศูนย์วิปัสสนา สมาธิภาวนา หอพระไตรปิฏกศึกษา ของพระสงฆ์และฆราวาส ศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญ ที่ฝึกอบรมผู้จะเดินทางไปบวชที่อินเดีย ...
๓. เขตสังฆาวาส กุฏิเจ้าอาวาส, ที่พักสงฆ์, พระอาคันตุกะผู้เดินทาง ศาลาภัตตาหาร โบสถ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิรับรองพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ทั้งนี้ เรื่องสิ่งก่อสร้างจะเน้นความจำเป็นตามลำดับการใช้สอย สถานที่จักเน้นเป็นอารามสถานมีความร่มรื่น เป็นรมณียสถาน ธรรมชาติตามแนวนิเวศวิทยาเชิงพุทธโดยแท้ รวมถึงการขจัดสิ่งปฏิกูลให้หมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอาด สงบ ร่มรื่น เป็นตัวอย่างเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 

Visitors: 110,659