วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล)
ผู้จุดประกายริเริ่มแนวคิดการสร้างวัดสุวรรณภูมิขึ้น ณ บริเวณใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ด้วยมองเห็นประโยชน์และอานิสงส์ต่างมากมายในการสร้างวัดสุวรรณภูมิขึ้นมา
การสร้างวัดสุวรรณภูมิ ว่า....ควรมีการสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว แต่ด้วยเหตุมีการย้ายวัด
และยุบวัดหลายแห่งออกจากเขตพื้นที่ในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ......
วัตถุประสงค์หลัก ๆ ในการสร้างวัดสุวรรณภูมิดังนี้
๑. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา๘๕ พรรษา
และร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้จะเดินทางไกล ด้านเสนาสนะ ภัตตาหาร
(อาคันตุกภัตร – คมิกภัตร) รวมถึงด้านพาหนะรับ – ส่ง จากสนามบิน
๓. เพื่อเป็นสถานที่รับสังกัดดูแลพระสงฆ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในกรณีกลับเมืองไทยแล้วไม่มีวัดสังกัดเป็นหลักแหล่ง
และสังกัดพระสงฆ์นานาชาติง่ายต่อการควบคุมดูแล
๔. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม ติดต่อ ประสานงานพระสงฆ์สายต่างประเทศ
ก่อนการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ส่งเสริมงานส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย
๕. เพื่อเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการ ผลงานการ ปฏิบัติหน้าที่ประกาศพระศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตไทย
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และอำนวยความสะดวกพระภิกษุ สามเณร ผู้เดินทางไปต่างประเทศปีละกว่าหมื่นรูป
๖. เพื่อรองรับการเปิดประเทศเข้าสู่ระดับ AEC. ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สนับสนุนส่งเสริมงานคณะสงฆ์มหาถรสมาคม,
งานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก
๗. เพื่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเท่าขนาดจริง ให้เป็นสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิ
สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ เจดีย์พุทธคยา คือสื่อศรัทธาอันต่อเนื่องมาจากสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งแต่สมัยหลังพุทธปรินิพพาน ๒๐๐ กว่าปี
พระองค์คือ เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ได้สร้างถาวรวัตถุ เจดีย์ น้อยใหญ่ มากมายทั่วทั้งชมพูทวีป นับจำนวนได้ถึง ๘๔๐๐๐ แห่ง
ปัจจุบันสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากอดีตคือ เจดีย์พุทธคยา เป็นถาวรวัตถุค่อนข้างสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นในแผ่นดินพุทธภูมิ ส่วนที่เหลือนอกนั้นถูกทำลายบ้าง ผุพังไปตามกาลเวลาบ้าง ถูกทอดทิ้งเพราะไม่ได้รับการดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์บ้าง จากเจดีย์ ๘๔๐๐๐ องค์
จึงเหลือให้เห็นเพียงเจดีย์พุทธคยาเท่านั้น
สนามบินสุวรรณภูมิ คือ ประตูสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ( The Gateway of Suvarnabhumi)
ฉะนั้นสิ่งที่จักยังความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ก็คือการสร้างสัญญลักษณ์บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา
ที่ได้รับจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ คือ เจดีย์พุทธคยา
สุวรรณภูมิแดนสยามประเทศนามว่าไทย ให้ทุกท่านตระหนักว่า เรามีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันได้
ก็ด้วยพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าของแผ่นดินสยามทุก ๆ พระองค์ ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ “
…..การสร้างวัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี จะสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองขนาดเท่าของจริง ให้โดดเด่น เป็นสง่า งดงาม สัญญลักษณ์สื่อที่บอกได้ในทันทีว่า
นี่คือแผ่นดินสุวรรณภูมิ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ความภาคภูมิใจของไทย แสดงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้ปรากฎ
ในยามแรกเห็นเมื่อเหยียบย่างเข้าเขตสุวรรณภูมิ......”
มาบัดนี้ถึงวาระแห่งมหาศรัทธาวโรกาส ๒๖๐๐ปี การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย จักนำสัญญลักษณ์หนึ่งเดียวที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิคือเจดีย์พุทธคยา ณ แดนตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลับสู่สุวรรณภูมิแดนสยามอีกครั้งด้วยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนไทยผู้ได้ไปแสวงบุญไหว้พระ ณ แผ่นดินพุทธสังเวชนียสถานอินเดีย – เนปาล

การสร้างวัดสุวรรณภูมิ จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย -เนปาล แผ่นดินถิ่นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา มีเจตนาแน่วแน่หนึ่งเดียวคือการนำสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ ให้ปรากฏยามแรกเห็นเมื่อเข้ามาสู่ประตูแห่งสุวรรณภูมิ ต่อยอดแห่งศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราช ถึงยอดแห่งศรัทธของบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยที่ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ไม่พียงแต่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเพียงสมบัติของชาวไทยเท่านั้น แต่ยังรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นสมบัติของชาวโลก คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดุจแสงทองส่องทางความหวังแห่งสันติภาพให้แก่มนุษย์ผู้อยู่บนโลกใบนี้ท่ามกลางเหตุทะเลาะความขัดแย้งกันที่รุนแรง การก่อการร้าย การเบียดเบียนกัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยอย่างที่ปรากฏเห็นทั่วไปบนโลกใบนี้.....

       

Visitors: 110,654