ภาพ พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เป็นประธานรับเทียนพรรษา ถวายแก่วัดไทยและวัดพุทธนานาชาติ ในถิ่นพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาลจำนวน ๕๓ วัด วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดัย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พิหาร ประเทศอินเดีย  
เป็นประธานรับเทียนพรรษา เทียนปาฏิโมกข์ ผ้าอาบน้ำฝน
และจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อนำไปถวายแก่วัดไทยและวัดพุทธนานาชาติ จำนวน 53 วัดในแดนพุทธภูมิ


๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยัน ประเทศไทย  เป็นประธานรับเทียนพรรษา เทียนปาฏิโมกข์ ผ้าอาบน้ำฝน
และจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อนำไปถวายแก่วัดไทยและวัดพุทธนานาชาติ จำนวน 53 วัด ในแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล
โดยมีเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ และตัวแทนคณะสงฆ์มารับดังนี้
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร,พระครูปริยัติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา,
พระครูศรีพิพัฒนวีราภรณื เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกลิลพัสดุ์,
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่ากุสินาราบรมธาตุสถิตย์ ฯลฯ
โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในวันนี้ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี (ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ )
รายการถวายแต่ละวัด ดังนี้  ๑. เทียนพรรษา ๑ ต้น ๒. เทียนบูชา ๓. เทียนปาฎิโมกข์ ๔. ผ้าอาบน้ำฝน ๕. ข้าวสาร (ถวายทุกวันพระ) ๖. ปัจจัยรักษาพยาบาล ในพรรษา

รายชื่อวัดรับเทียนพรรษาในประเทศอินเดีย-เนปาลปี ๒๕๕๘ เมือง พุทธคยา
 ๑. วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา รัฐพิหารอินเดีย
 ๒. วัดป่าพุทธคยา (ธ) เมืองพุทธคยา รัฐพิหารอินเดีย
 ๓. วัดปากน้ำอินเดีย เมืองพุทธคยา รัฐพิหารอินเดีย
 ๔. วัดพุทธสาวิกา เมืองพุทธคยา รัฐพิหารอินเดีย
 ๕. วัดเนรัญชราวาส เมืองพุทธคยา รัฐพิหารอินเดีย
 ๖. วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมืองพุทธคยา รัฐพิหารอินเดีย
 ๗. วัดเมตตาพุทธาราม (ธ) เมืองพุทธคยา รัฐพิหารอินเดีย
 ๘. วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์รัฐพิหารอินเดีย
 ๙. วัดนวมินทร์ธรรมิกราช เมืองราชคฤห์รัฐพิหารอินเดีย
 ๑๐. วัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี รัฐพิหารอินเดีย
 ๑๑. วัดไทยนาลันทา เมืองนาลันทา รัฐพิหารอินเดียเมือง สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 ๑๒. วัดไทยสารนาถ(มฤคทายวันมหาวิหาร) เมืองพาราณสีรัฐยูพีอินเดีย
 ๑๓. หอเสน มหาวิทยาลัยบานารัส เมืองพาราณสี เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
 ๑๔. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์๙๕๐ เมืองกุสินาคาร์รัฐยูพีอินเดีย
 ๑๕. .วัดกุสาวดีพุทธวิหาร (ธ) เมืองกุสินาคาร์ รัฐยูพีอินเดีย
 ๑๖. วัดป่ากุสินาราบรมธาตุสถิตย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐยูพีอินเดีย
 ๑๗. วัดจีน เมืองกุสินารา
 ๑๘. วัดพม่า เมืองกุสินารา
 ๑๙. วัดศรีลังกา เมืองกุสินารา
 ๒๐. วัดมหินเดอร์ เมืองกุสินารา
 ๒๑. วัดเกาหลี เมืองกุสินารา
 ๒๒. วัดกัมพูชา เมืองกุสินา เมืองสาวัตถี
 ๒๓. วัดไทยเชตวันมหาวิหาร๙๓๙ เมืองสาวัตถีรัฐยูพี อินเดีย
 ๒๔. วัดบุพพาราม (วัดป่า) เมืองสาวัตถีรัฐยูพี อินเดีย
 ๒๕. วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา เมืองสาวัตถีรัฐยูพีอินเดีย
 ๒๖. วัดศรีลังกา เมืองสาวัตถีรัฐยูพี อินเดีย
 ๒๗. วัดพม่า เมืองสาวัตถีรัฐยูพี อินเดีย
 ๒๘. วัดกัมพูชา เมืองสาวัตถีรัฐยูพี อินเดีย
 ๒๙. วัดเกาหลี เมืองสาวัตถีรัฐยูพี อินเดีย
 ๓๐. วัดสงฆ์อินเดีย เมืองสาวัตถีรัฐยูพี อินเดียเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
 ๓๑. วัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐ เมืองพาเรนทรา โสนารี รัฐยูพี อินเดีย
 ๓๒. วัดไทยลุมพินี๙๗๙ เมืองลุมพินีเนปาล
 ๓๓. วัดนิโครธาราม๙๓๗ เมืองกูดาน กบิลพัสดุ์เนปาล (พระพุทธเจ้าเสด็จมาพรรษาที่ ๕ จำพรรษาที่ ๑๕)
๓๔. วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์๙๒๙ เมืองโกติฮาวากบิลพัสดุ์เนปาล
 ๓๕. วัดโภคัลพุทธวิหาร เมืองจังปูระ นครนิวเดลี อินเดีย
 ๓๖. วัดปทุมสุคันธวิหาร เมืองมะจิปาตนครกาฐมาฑุ เนปาล
 ๓๗. วัดพุทธสมากิตต์วิหาร เมืองภักตาปูร์นครกาฐมาณฑุ เนปาล
 ๓๘. วัดศรีศากยะสิงหวิหาร เมืองละลิตปูร์นครกาฐมาณฑุ เนปาล
 ๓๙. วัดกิตติปูร์วิหาร เมืองกิตติปูร์นครกาฐมาณฑุ เนปาล
 ๔๐. วัดญี่ปุ่น ลุมพินี เนปาล
 ๔๑. วัดจีน ลุมพินี เนปาล
 ๔๒. วัดเกาหลี ลุมพินี เนปาล
 ๔๓. วัดพม่า ลุมพินี เนปาล
 ๔๔. วัดกัมพูชา ลุมพินี เนปาล
 ๔๕. วัดศรีลังกา ลุมพินี เนปาล
 ๔๖. วัดเนปาล ลุมพินี เนปาล
 ๔๗. วัดตารา เยอรมัน ลุมพินี เนปาล
 ๔๘. วัดออสเตรีย ลุมพินี เนปาล
 ๔๙. วัดปัณฑิตาราราม พม่า ลุมพินี เนปาล
 ๕๐. วัดมหาโพธิโซไซตี้ ลุมพินี เนปาล
 ๕๑. วัดเวียดนาม ลุมพินี เนปาล
 ๕๒. วัดธิเบต ลุมพินี เนปาล
 ๕๓. วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี....(ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย...)

Visitors: 110,658