ภาพ ถวายองค์พระมหาเจดีย์ พุทธคยาจำลอง ต้นพระศรีมหาโพธิ พระแทนวัชรอาสน์ และพระพุทธเมตตาจำลอง วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๐๘.๐๙ น. วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
ตัวแทนคณะสงฆ์พระธรรมทูต และวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
รับการถวาย องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง
ต้นพระศรีมหาโพธิ พระแทนวัชรอาสน์ (รัตนบัลลังค์ หรือพระที่นั่งมหาบุรุษใจเพชร)
และพระพุทธเมตตาจำลอง
(จำลองขนาดหน้าตัก ๓นิ้ว) ประดิษฐานภายใน
จากคุณเอนก จงเสถึยร ผู้บริหาร บจก.เอ็ม เอ็ม พี คอร์เปอเรท
(ผู้บริหารทีมงานก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิ) ให้ไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา...
เพื่อความเจริญยั่งยืนสืบไป...จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตจำนงนี้
และขอเหล่าเทพเทวาทั้งหลาย...ได้อนุโมทนาสาธุ ร่วมกันเทอญ...

Visitors: 110,660