ภาพพิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พิธีสมโภชเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระราชรัตนสุธี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
(เวลา ๐๙.๔๙ น.เจิม ธรรมจักร ห้วสิงห์ และเสาหินพระเจ้าอโศก)
เจริญพระพุทธมนต์ ฝ่ายฆราวาสนำโดยคุณย่าเยาเรศ บุนนาค
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เจิมแกนวงล้อธรรมจักรและคล้องพวงมาลัยบูชา
พล.อ.เดชา บุญญบาล ผู้ชำนาญการพิเศษ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม เจิมหัวสิงห์และคล้องพวงมาลัยธรรมจักร
พ.อ.ภักดี ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสมุทรปราการ คล้องพวงมาลัยเสาหินพระเจ้าอโศก

เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีรายละเอียดด้งนี้
ธรรมจักร เส้นผ่าศุนย์กลาง 1.64 ม.น้ำหนัก 1 ตัน หัวสิงห์ทั้งสี่ที่อยู่บนแท่น สูง3.00 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.45 ม.
น้ำหนัก 8 ตัน เสามีความสูง 9.00 ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. นำหนัก 24 ตัน รวมความสูงเมื่อประกอบแล้ว จะมีความสูง 13.64 ม.
(ไม่ได้นับรวมฐานที่จะทำการก่อตั้งขึ้น))เป็นหินทรายสีเขียว จากอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
โดยนายช่างผู้แกะสลัก สมศักดิ์์ สมสุข และทีมงาน
หล้งจากที่ทำการประดิษฐานลงบนฐานที่วางไว้แล้วจะเป็นเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ที่สูงที่สุดในโลกที่อยู่ในประเทศไทย
เป็นการลงหลักศิลา ธรรมจักร และหัวสิงห์ ให้บรรลือสีหนาทดั่งที่พระเจ้าอโศกได้ประกาศไว้
และลงวางรากพระพุทธศาสนา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี แผ่นดินสุวรรณภูมิ
ขอความเจริญจงมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้เจริญ และผู้ศรัทธาทั้งหลาย สืบไป เทอญ....

Visitors: 110,661