ภาพ ปฐมกฐิน พิธีเจิมยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง และถวายกุฏิพระธรรมทูต วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ปฐมกฐิน (กฐินแรกแห่งการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี)
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วันขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๑๒
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
รับการถวายผ้ามหากฐิน จากคุูณวิชัย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกลุมบริษัท คิง เพาเวอร์ 
และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวาย ผ้าไตรจีวร บริวารกฐิน โดยแช๋ซ้อง พร้อมเพรียงกัน ว่า สาธุ...อนุโมทนามิ

(เวลา ๑๕.๓๐ น.๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ )

พระพรหมสิทธิ(ธงชัย)กรรมการมหาเถระสมาคม
ประธานสำนักงานกำกับการดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  
และพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ )
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล 
ทำพิธีเจิมยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง 
แล้วอัญเชิญขึ้นสวมพระเจดีย์ จากนั้นพระภิกษุสวดชยันโตฯ 
คุณวิชัย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกลุมบริษัท คิง เพาเวอร์
คุณเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร บจก.เอ็มเอ็มพีคอร์เปอเรชั่น
และ
มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก
หลังจากพิธีปฐมกฐิน แล้วเมื่อเวลา ๑๗.๑๙ น. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รับการถวายกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๙หล้ง
จากครอบครัว คุณเอนก จงเสถียร และสหธรรมมิก
คุณเฉลิมศรี คุณสุนทร จงเสถียร
คุณนรินทร์ คุณยุพา พุ่มคขา
คุณย่าจำนรรจ์ ยศพล
คุณวันปิติ คุณทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย
คุณชำนาญ คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์
คุณพินิต คุณเยาวลักษณ์ วิมุกตานนท์
คุณชูชาติ คุณดาวนภา เพชรอำไพ
คุณมารชัย คุณเพชรรัตน์ กองบุญมา
พลเอก นายเเพทย์ วิทยา คุณเยาวนี ช่อวิเชียร
คุณเกษม คุณกัลยา ทะวีกุลชัย
(๑๐.๑๙ น.๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันทอดปฐมกฐินสามัคคีวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี)

Visitors: 110,661